AHV

Algemene Voorwaarden van wedi GmbH Emsdetten (Stand: 01-10-2023)

I. Toepassingsgebied / Algemeen
1. Voor al onze leveringen en diensten aan ondernemers en publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen (maar niet aan consumenten in de zin van artikel 474 e.v., 13 BGB = Duits Burgerlijk Wetboek; "klanten") gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden ("AV") van wedi GmbH ("wedi"). Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden alleen onderdeel van het contract als en voor zover wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met hun geldigheid. Deze toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als de klant in het kader van de bestelling naar zijn AV verwijst en wij hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maken. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, tenzij ze worden vervangen door onze opvolgende regelingen, waarvan we dan op zijn minst in tekstvorm naar de geldigheid ervan zullen verwijzen. Ze gelden altijd als aanvulling op onze offertes en opdrachtbevestigingen, waarvan de bepalingen in geval van tegenstrijdigheden voorrang hebben, alsook bij het sluiten van raamovereenkomsten voor leveringen. Individuele afspraken die in afzonderlijke gevallen worden gemaakt, hebben voorrang op onze AV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, behoudens tegenbewijs, ten minste een contract in tekstvorm of ten minste onze bevestiging in tekstvorm bepalend. Onze AV zijn niet van toepassing op bouwdiensten.

2. In geval van twijfel worden commerciële clausules geïnterpreteerd in overeenstemming met de Incoterms® uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC) in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van het contract.

3. Wettelijk relevante verklaringen van de klant, zoals het stellen van termijnen, kennisgevingen van gebreken, verklaringen van herroeping, verminderingen, betwistingen enz. moeten ten minste in tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden afgegeven. Wettelijke vormvereisten worden hierdoor niet beïnvloed.

4. Voor zover in onze AV wordt verwezen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen, is dit alleen ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom in principe de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover deze in deze AV niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten zijn.

II. Offerte en contractsluiting
1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij wij deze uitdrukkelijk als bindend hebben aangeduid. Dit geldt ook als wij de klant monsters, brochures, tekeningen, technische documentatie, productbeschrijvingen en andere prestatiegegevens - ook in elektronische vorm - ter beschikking hebben gesteld.

2. Aanvullingen en wijzigingen van de gemaakte afspraken, inclusief deze AV, moeten schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te zijn. Verzending per telecommunicatie, in het bijzonder per fax of per e-mail, is voldoende om te voldoen aan de schriftelijke vorm, mits een kopie van de ondertekende verklaring wordt verzonden. Mondelinge toezeggingen die wij vóór het sluiten van dit contract hebben gedaan, zijn niet juridisch bindend en mondelinge afspraken tussen de contractpartijen worden vervangen door het schriftelijke contract, tenzij telkens uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze bindend blijven. De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen 14 dagen na ontvangst door ons te accepteren. De acceptatie kan schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de klant kenbaar worden gemaakt.

3. Zakelijke post die is afgedrukt met gegevensverwerkende systemen is ook zonder handtekening rechtsgeldig.

4. Onze offertes gelden voor leveringen naar het land waar de klant volgens de gegevens in zijn bestelling gevestigd is ("exportland"). De klant is jegens wedi aansprakelijk voor alle nadelen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de goederen buiten het exportland.

5. Afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en/of alle andere bij de offerte behorende documenten vormen geen kwaliteitsspecificaties. Eigenschappen, toezeggingen of garanties zijn er niet aan verbonden, tenzij dit afzonderlijk, minstens in tekstvorm, is overeengekomen.

6. Wij behouden ons de eigendoms-, auteurs- en andere beschermende rechten aan alle afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en overige documentaties voor. Wij garanderen het bestaan van onze eigendomsrechten uitsluitend voor het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De klant mag onze rechten alleen met onze toestemming (ten minste in tekstvorm) aan derden doorgeven, ongeacht of wij ze als vertrouwelijk hebben gekenmerkt, en moet ze ons op verzoek onmiddellijk zonder terughoudingsrecht teruggeven (zie paragraaf X over de geheimhoudingsplicht). De bovenstaande zinnen gelden dienovereenkomstig voor de documenten van de klant, maar deze kunnen echter toegankelijk worden gemaakt voor derden aan wie wij rechtmatig leveringen hebben overgedragen.

7. Het gebruik van onze producten in vliegtuigen, motorvoertuigen en/of watervoertuigen is vanwege speciale goedkeurings- en testprocedures en de relevante brandbeveiligingsvoorschriften niet toegestaan, tenzij wij in het betreffende geval vooraf uitdrukkelijk toestemming in tekstvorm hebben gegeven. Garantie-, schadevergoedings- en andere daaruit voortvloeiende aanspraken zijn in alle andere gevallen uitgesloten.

8. Gratis informatie over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van wedi-producten ("goederen"), gratis technische aanbevelingen of adviezen en andere door onze medewerkers verstrekte informatie ("toepassingstechnisch advies") worden naar beste weten, maar vrijblijvend, verstrekt. De klant ziet in deze gevallen af van (schade)vorderingen jegens ons en vrijwaart ons tegen vorderingen van derden in verband met de kosteloze prestatie. Alle door wedi of onze medewerkers verstrekte informatie ontslaat onze klant en zijn afnemers niet van de verplichting om zelf tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de goederen voor het beoogde gebruik te controleren. De in het kader van toepassingstechnisch advies verstrekte informatie schept geen afzonderlijke contractuele rechts-/adviesverhouding.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1. Onze prijzen zijn nettoprijzen (in euro) en gelden af fabriek Emsdetten (EXW Emsdetten, Incoterms® 2020), inclusief normale transportverpakking.

2. Indien wij de goederen op verzoek van de klant moeten verzenden, draagt de klant de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventuele door de klant gewenste transportverzekering.

3. Tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging, gelden de prijzen als overeengekomen, die voortvloeien uit de actuele prijslijst van wedi op het moment van de bestelling door de klant, vermeerderd met de wettelijke BTW die van toepassing is op het moment van de bestelling. Als de klant ons tijdig – uiterlijk vóór de orderbevestiging – nauwkeurige informatie verstrekt over de geldende buitenlandse verpakkings-, weeg- en douanevoorschriften voor leveringen in het buitenland, verbinden wij ons ertoe deze zoveel mogelijk na te leven. Eventuele extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de klant.

4. Als de levering pas vier maanden na de orderbevestiging plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om de prijs te verhogen als er een significante wijziging optreedt in de kostenfactoren die bepalend zijn voor het contract - zoals lonen, verpakkingsmateriaal, vrachtkosten, energiekosten, grondstoffen, belastingen. De prijsverhoging is gebaseerd op het bedrag van de kostenstijging sinds het sluiten van de contract, waarvan wedi het bewijs moet leveren.

5. Douanerechten, consulaire vergoedingen en belastingen, heffingen, vergoedingen en aanverwante kosten die worden geheven als gevolg van regelgeving buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn voor rekening van de klant. Bij levering is de opgegeven prijs, inclusief douane- of andere kosten, gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende tarieven. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht. De toepasselijke wettelijke BTW wordt extra in rekening gebracht, voor zover deze van toepassing is.

6. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen elke kortingaftrek of andere aftrek van onze factuurposten die niet in tekstvorm in onze orderbevestiging is overeengekomen.

7. De koopprijs dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur en levering van de goederen op de overeengekomen plaats van uitvoering zonder aftrek in euro te worden voldaan, voor zover uit onze orderbevestiging geen andere betalingstermijn voortvloeit. In het kader van een lopende zakenrelatie hebben wij te allen tijde het recht om tegen vooruitbetaling te leveren, indien wij uiterlijk bij de orderbevestiging een dienovereenkomstig voorbehoud kenbaar maken.

8. Als de klant met een betaling in gebreke blijft, brengen wij een rente in rekening van 9% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen voor het in gebreke blijven.

9. Betaling kan alleen geschieden op een van onze rekeningen die vermeld staan op het factuurbewijs of aan een persoon die door ons met een originele incassobevoegdheid is aangewezen.

10. Indien een overboeking vanuit het land van waaruit betaald moet worden op de vervaldatum niet mogelijk is, dient de klant niettemin aantoonbaar de tegenwaarde van het verschuldigde bedrag op tijd bij een Europese bank in dat land te storten. Bij een verslechtering van de wisselkoers van bedragen die in een andere dan de overeengekomen valuta worden betaald, is de klant verplicht dit te compenseren door een aanvullende betaling te doen.

11. Wanneer na het sluiten van het contract voor wedi duidelijk wordt dat de aanspraak op de koopprijs als gevolg van de betalingscapaciteit van de klant in gevaar komt, bijv. door de aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure of verslechterende kredietbeoordelingen van een kredietinformatiebureau, hebben wij in overeenstemming met de wettelijke voorschriften het recht om de dienstverlening te weigeren en - indien nodig na het stellen van een termijn - om het contract op te zeggen. Bij contracten voor de vervaardiging van op maat gemaakte artikelen (inclusief de klantspecifieke vervaardiging van serieproducten) kunnen wij onze terugtrekking onmiddellijk kenbaar maken; de wettelijke bepalingen over de dispensabiliteit van het stellen van een termijn blijven onverminderd van kracht.

12. De klant wordt in staat gesteld om de goederen te leveren tegen vooruitbetaling tot aan de waarde van de levering, subsidiair tegen overeenkomstige zekerheid van een kredietverzekeraar of een Europese kredietinstelling in de vorm van een direct afdwingbare onbeperkte garantie op eerste verzoek, waarbij afstand wordt gedaan van het verweermiddel van betwistbaarheid, schuldvergelijking en vordering vooraf. Als de klant de vooruitbetaling of het verzoek om zekerheidstelling niet nakomt, hebben we recht op een permanent retentierecht of, als alternatief, een herroepingsrecht na een vergeefse aanmaning. Tevens hebben wij het recht om schadevergoeding te vorderen.

13. De klant heeft alleen recht op verrekening en retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig vastgesteld en onbetwist is.  Bij gebreken aan de levering blijven de tegenrechten van de klant, in het bijzonder overeenkomstig paragraaf VII, onaangetast.

IV. Eigendomsvoorbehoud, zekerheidsrechten
1. Wij behouden ons het eigendom van de verkochte goederen voor totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van het koopcontract en een lopende zakenrelatie (zekergestelde vordering) volledig zijn betaald.

2. De klant heeft het recht om de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief btw) die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over, ongeacht of de goederen zonder of na verwerking worden doorverkocht. Wij aanvaarden hierbij de overdracht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons er echter toe om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met de betaling en er in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en de betalingen niet zijn opgeschort. Indien dit wel het geval is, kunnen wij eisen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht. In dit geval hebben wij ook het recht om de machtiging van de klant tot doorverkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in te trekken.

3. Indien de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, hebben wij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen het recht ons terug te trekken uit het contract en/of de teruggave van de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud te eisen. De eis tot teruggave van de goederen houdt niet tegelijkertijd een ontbindingsverklaring in, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard. Als de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden als wij de klant vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of als het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke voorschriften niet nodig is. De inbeslagname van de goederen door ons geldt altijd als ontbinding van het contract. Wij zijn bevoegd om de goederen na terugname te gelde te maken. De opbrengst van de tegeldemaking wordt verrekend met de schulden van de klant, verminderd met de redelijke kosten van de tegeldemaking.

4. De be- of verwerking van de goederen door de klant gebeurt steeds in onze opdracht; wij worden in dit opzicht als fabrikant beschouwd. Het vorderingsrecht van de klant op de goederen blijft in de verwerkte goederen bestaan. Wordt het verkochte goed verder verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het goed tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Overigens geldt voor de uit de verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde koopzaak. De klant bewaart het aldus ontstane mede-eigendom kosteloos voor ons.

5. Worden de goederen onscheidbaar vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, dan verwerven wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen tot de andere vermengde goederen op het tijdstip van de vermenging. Vindt de vermenging zo plaats dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. De klant bewaart het ontstane alleen- of mede-eigendom voor ons.

6. Indien de voorbehoudsgoederen door de klant als essentieel bestanddeel in de grond/het gebouw en/of als essentieel bestanddeel in de grond/het gebouw van een derde worden ingebouwd, draagt de klant reeds nu de vergoedingsaanspraken ter hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen met alle nevenrechten, inclusief die voor het verlenen van een zekerheidshypotheek, bij voorrang aan ons over; wij aanvaarden hierbij de overdracht. Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant als essentieel bestanddeel in diens eigendom worden ingebouwd, draagt de klant hierbij de vorderingen uit de commerciële verkoop van het eigendom of van de eigendomsrechten ter hoogte van de factuurwaarde van het voorbehoudsgoed met alle nevenrechten aan ons over; wij nemen de overdracht hierbij uitdrukkelijk aan.

7. Het recht om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door te verkopen, te verwerken, te combineren of te vermengen of de machtiging om de overgedragen vorderingen te innen, vervalt bij surseance van betaling en/of aanvraag tot opening van een insolventieprocedure. Dit geldt niet voor de rechten van de insolventiebeheerder.

8. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens het recht in het land van bestemming niet in de bovenstaande vorm geldig is, dient de klant mee te werken aan het vinden van een aan de bepalingen van zijn land beantwoordend zekerheidsrecht voor wedi.

9. De klant is verplicht, de goederen met zorg te behandelen; hij is met name verplicht, deze op eigen kosten afdoende voor nieuwwaarde tegen schade door brand, water of diefstal te verzekeren. Indien onderhouds- of inspectiewerkzaamheden vereist zijn, dient de klant deze voor eigen rekening en tijdig uit te voeren.

10. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vordering niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat wij conform artikel 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) gerechtelijke stappen kunnen ondernemen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de geleden schade.

11. Als de waarde van de toegekende zekerheden de vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zijn wij verplicht om de goederen op verzoek van de klant naar eigen goeddunken opnieuw over te dragen of vrij te geven.

V. Leveringstermijn; vertraging
1. Overeengekomen leveringstermijnen gaan in op de dag van de orderbevestiging of het sluiten van het contract, maar niet voordat alle door de klant te verstrekken documenten, vrijgaven, technische verduidelijkingen enz. volledig beschikbaar zijn. Ze zijn niet bindend, tenzij er uitdrukkelijk een leveringsdatum is toegezegd. Overeengekomen leveringstermijnen zijn in geen geval te kwalificeren als vaste handelsverkopen, tenzij deze uitdrukkelijk individueel en ten minste in tekstvorm door middel van overeenstemmende verklaringen zijn overeengekomen.

2. De naleving van een leveringstermijn is afhankelijk van de nakoming van de contractuele verplichtingen van de klant, in het bijzonder de tijdige ontvangst van de door de klant te leveren documenten, de noodzakelijke goedkeuringen en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, alsmede de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Latere verzoeken om wijzigingen en aanvullingen door de klant, evenals het niet nakomen van de bovengenoemde verplichtingen tot samenwerking, verlengen de levertijd op gepaste wijze. Het verweer van niet-nakoming van het contract blijft voorbehouden.

3. Als wij de leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zullen wij ons inspannen om de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Als de levering ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; wij betalen de eventueel reeds door de klant betaalde tegenprestatie onmiddellijk terug. Als niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder het verzuim van onze leveranciers om ons tijdig te beleveren (in het bijzonder met betrekking tot grondstoffen).

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment dat het contract werd gesloten (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, problemen bij de aanschaf van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen bij het verkrijgen van de benodigde officiële vergunningen, pandemieën of epidemieën, officiële maatregelen of het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers ondanks een door wedi afgesloten congruente afdekkingstransactie), waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering voor ons aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke duur is, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken. In geval van belemmeringen van tijdelijke duur worden de leveringstermijnen verlengd of de leveringsdata verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien als gevolg van de vertraging redelijkerwijs niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering in ontvangst neemt, kan hij het contract verbreken door ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. Het optreden van onze leveringsvertraging wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In elk geval is echter een schriftelijke aanmaning van de klant vereist. Indien wij met de levering in gebreke blijven, kan de klant een forfaitaire schadevergoeding eisen voor de schade die door de vertraging werd veroorzaakt. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke volledige kalenderweek van de vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om het bewijs te leveren dat de klant helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk minder was dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag.

6. Zowel schadeclaims van de klant wegens vertraagde levering als schadeclaims in plaats van de prestatie die de in de bovenstaande clausule genoemde grenzen overschrijden, zijn in alle gevallen van vertraagde levering, ook na het verstrijken van een aan ons gestelde leveringstermijn, uitgesloten. Dit geldt niet als de aansprakelijkheid in geval van opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of gezondheid dwingend is. De klant kan zich in het kader van de wettelijke bepalingen terugtrekken uit het contract voor zover wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de levering. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet met de bovengenoemde regelingen verbonden.

7. De klant is verplicht om op ons verzoek binnen een redelijke termijn te verklaren of hij zich vanwege de vertraging in de levering terugtrekt uit het contract of dat hij vasthoudt aan de levering.

8. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om deelleveringen uit te voeren zonder dat dit een nieuwe offerte vormt. Indien het resterende deel niet kan worden geleverd, heeft de klant het recht om zich zonder schadevergoeding uit het contract terug te trekken. Eventuele extra kosten voor deelleveringen zijn voor onze rekening. De klant is pas verplicht de volledige koopprijs te betalen wanneer wij het contract volledig zijn nagekomen.

9. Indien de klant in afnameverzuim geraakt, zijn wij gerechtigd, vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te verlangen. Zulks is eveneens van toepassing indien de klant zijn medewerkingsplichten niet vervult. Verdere aanspraken behouden wij ons voor. In dat geval gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen op het moment van afnameverzuim of een andere schending van de plicht tot samenwerking over op de klant.

10. Indien de klant bij de afname in gebreke blijft, niet meewerkt of indien onze levering om andere redenen, waarvoor de klant verantwoordelijk is, vertraging oploopt, zijn wij gerechtigd een vergoeding voor de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te eisen. Hiervoor berekenen wij een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% per kalenderweek, te rekenen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn of - bij gebreke van een leveringstermijn - vanaf de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending, met een maximum van 10% van de totale orderwaarde.

Het bewijs van een hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van bijkomende kosten, gepaste schadevergoeding) blijven onaangetast; het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met verdere betalingsaanspraken. Het is de klant toegestaan te bewijzen dat wij helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk lagere schade dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag hebben geleden.

VI. Leveringsvoorwaarden, risico-overdracht
1. De Incoterms® 2020 zijn van toepassing, hier in principe EXW tenzij minstens in tekstvorm anders overeengekomen. De plaats van nakoming is onze fabriek in Emsdetten, ongeacht of de klant de goederen afhaalt en de goederen op verzoek van de klant worden verzonden. Op verzoek en op kosten van de klant worden de goederen naar een andere bestemming verzonden ("verkoop naar bestemming"). Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen. Wij verzekeren de leveringen alleen tegen de gebruikelijke transportrisico's op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant.  

2. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging over op de klant. In het geval van verkoop naar bestemming gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging echter reeds over op de klant bij levering van de goederen aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of organisatie die is aangewezen om de verzending uit te voeren.  Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met de overhandiging.

3. Geleverde waren moeten door de klant worden geaccepteerd, ook als deze onbeduidende gebreken vertonen.

VII. Garantie, melding van gebreken
1. Op de rechten van de klant zijn in geval van materiële gebreken en juridische tekortkomingen (inclusief onjuiste en onvolledige levering evenals onjuiste montage/installatie of gebrekkige instructies) de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald.

2. In principe zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de klant ten tijde van het sluiten van het contract op de hoogte was of die hij door grove nalatigheid niet kent (artikel 442 BGB). Bovendien veronderstellen vorderingen van de klant wegens gebreken dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke onderzoeks- en meldingsplichten (artikelen 377, 381 BGB). Bij bouwmaterialen en andere goederen die bestemd zijn voor installatie of andere verdere verwerking, moet in elk geval onmiddellijk voor de verwerking een inspectie worden uitgevoerd. Als er tijdens de levering, de inspectie of op een later tijdstip een defect aan het licht komt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Duidelijke gebreken moeten in elk geval binnen 10 kalenderdagen na levering schriftelijk aan ons worden gemeld en gebreken die bij de controle niet herkenbaar zijn, moeten binnen dezelfde termijn na ontdekking aan ons worden gemeld. Indien de klant nalaat de juiste inspectie uit te voeren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uitgesloten. Bij goederen die bestemd zijn voor montage, bevestiging of installatie geldt dit ook als het gebrek als gevolg van de schending van een van deze verplichtingen pas na de betreffende verwerking aan het licht is gekomen; in dit geval heeft de klant geen aanspraak op terugbetaling van de overeenkomstige kosten ("uit- en inbouwkosten").

3. De klant is verplicht, bij afhaling of bij overeengekomen levering de toestand van de handelswaar zelf of door gemachtigde derden te laten controleren en bevestigen. Een onvolledige levering is net als een onjuiste levering geen reden tot reclamatie; wij hebben veeleer het recht om op verzoek een nalevering te doen.

4. Aanspraken wegens gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de gevarenovergang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, ongeschikt en oneigenlijk gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektronische of elektrische invloeden - voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn - of dergelijke gebreken die ontstaan ​​als gevolg van bijzondere invloeden waarin het contract niet heeft voorzien. Als er onjuiste wijzigingen of reparatiewerkzaamheden door de klant of door derden worden uitgevoerd, zijn ook hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken mogelijk. Klachten met betrekking tot het aantal stuks en de verpakking van de goederen zijn ook uitgesloten als er geen vereiste aantekening op de leverings- of vrachtbrief of het ontvangstbewijs van de levering staat.

5. Als de goederen defect zijn, biedt wedi, naar goeddunken van wedi, garantie door middel van reparatie of vervangende levering. De plaats van nakoming voor de nabewerking is onze fabriek in Emsdetten. Indien de kosten voor de uitvoering van de nabewerking stijgen doordat de goederen naar een andere locatie dan de nakomingsplaats worden gebracht, zijn deze extra kosten voor rekening van de klant. Indien de door ons gekozen soort nabewerking in een individueel geval voor de klant onredelijk is, kan hij deze afwijzen. Ons recht om nakoming achteraf volgens de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast. Na de tweede mislukte reparatiepoging behoudt de klant zich het recht voor om de prijs te verlagen of, indien het gebrek substantieel is, van het contract terug te treden.

6. Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming achteraf afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om in verhouding tot het gebrek een redelijk deel van de koopprijs in te houden.

7. De klant moet ons de tijd en gelegenheid geven die nodig is voor de verschuldigde nakoming, in het bijzonder om de gereclameerde goederen ter controle af te geven. In geval van een vervangende levering moet de klant het defecte artikel op ons verzoek in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aan ons retourneren; de klant heeft echter geen recht op teruggave. De nakoming achteraf omvat niet het demonteren, verwijderen of de-installeren van het defecte artikel, noch het inbouwen, bevestigen of installeren van een defectvrij artikel als we oorspronkelijk niet verplicht waren deze diensten te verlenen; de aanspraken van de klant op vergoeding van de uit- en inbouwkosten blijven onaangetast.

8. Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de inspectie en nakoming, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, evenals eventuele uit- en inbouwkosten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en deze AV, als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Verder kunnen wij van de klant terugbetaling van de kosten vorderen die voortvloeien uit een onterecht verzoek om het gebrek te herstellen, als de klant wist of had kunnen onderkennen dat er feitelijk geen sprake was van een gebrek.

9. In dringende gevallen, bijvoorbeeld als er gevaar bestaat voor de bedrijfsveiligheid of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de klant het recht om het defect zelf te verhelpen en van ons terugbetaling van de objectief noodzakelijke kosten te verlangen. Van een dergelijke zelfuitvoering dienen wij onmiddellijk, zo mogelijk vooraf, in kennis te worden gesteld. Het recht op zelfuitvoering bestaat niet wanneer wij het recht zouden hebben een overeenkomstige nakoming achteraf volgens de wettelijke bepalingen te weigeren.

10. Is een door de klant te stellen redelijke termijn voor nakoming achteraf zonder succes verstreken of volgens de wettelijke bepalingen niet nodig, dan kan de koper zich  in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het koopcontract terugtrekken of de koopprijs verminderen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen recht op terugtreding.

11. Aanspraken van de koper op vergoeding van de kosten overeenkomstig artikel 445a lid 1 BGB zijn uitgesloten, tenzij het laatste contract in de leveringsketen de aankoop van consumptiegoederen betreft (artikelen 478, 474 BGB). Aanspraken van de klant op schadevergoeding of terugbetaling van verloren kosten (artikel 284 BGB), zelfs in geval van gebreken aan de goederen, bestaan ​​alleen in overeenstemming met paragraaf IX hieronder.

12. In afwijking van artikel 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt ​​de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële en juridische gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht. Gaat het bij de goederen om zaken die volgens hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw worden gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt (bouwmateriaal), dan bedraagt ​​de verjaringstermijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften vijf jaar vanaf de risico-overdracht (artikel 438 lid 1 nr. 2 BGB). Andere bijzondere wettelijke regelingen met betrekking tot de verjaringstermijn blijven onaangetast (in het bijzonder artikel 438 lid 1 nr. 1, lid 3, artikelen 444, 445b BGB).  

VIII. Industriële eigendoms- en auteursrechten; juridische gebreken
1. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij verplicht om uitsluitend in het land van de uitvoeringsplaats, vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (“intellectuele eigendomsrechten”) te leveren.

2. Wedi en de klant zullen elkaar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als er vorderingen worden ingediend vanwege schending van dergelijke rechten.

3. In het geval dat de goederen inbreuk maken op een industrieel eigendomsrecht of auteursrecht van een derde, zullen wij naar eigen goeddunken en voor onze rekening de goederen zodanig wijzigen of vervangen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden, maar de goederen de contractueel overeengekomen functies blijven vervullen, of de klant het gebruiksrecht verlenen door een licentieovereenkomst met de derde af te sluiten. Indien wij hier niet binnen een redelijke termijn in slagen, heeft de klant het recht het contract te ontbinden of de koopprijs dienovereenkomstig te verlagen. Eventuele schadeclaims van de klant zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in paragraaf IX van deze AV.

4. Vorderingen van de klant zijn uitgesloten als hij verantwoordelijk is voor de inbreuk op de eigendomsrechten.

5. Aanspraken van de klant zijn eveneens uitgesloten als de inbreuk op eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale instructies van de klant, door een toepassing die wij niet konden voorzien of door het feit dat de goederen door de klant gewijzigd of samen met niet door ons geleverde producten worden gebruikt.

6. Indien de goederen door ons moeten worden vervaardigd of anderszins be- of verwerkt en de klant heeft daarvoor een specificatie ingediend, dan dient de klant ons te vrijwaren voor eventuele verliezen, beschadigingen, kosten of andere nadelen die wij lijden doordat de contractuele be- of verwerking van de goederen op basis van de specificaties van de klant een inbreuk op een patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde is gebleken.

7. Als er andere juridische gebreken zijn, zijn de bepalingen van paragraaf VII dienovereenkomstig van toepassing.

8. Aanspraken van de klant tegen ons en onze uitvoerende partners vanwege een juridisch gebrek die verder gaan of anders zijn dan degene die in deze paragraaf VIII zijn geregeld, zijn uitgesloten.

IX. Overige aansprakelijkheid
1. De aanspraken van de klant op schadevergoeding en onkostenvergoeding ("schadeclaims") zijn, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens niet-nakoming van verplichtingen uit de contractuele relatie en onrechtmatige daden, - voor zover er sprake is van schuld - in overeenstemming met deze paragraaf IX uitgesloten, met uitzondering van vorderingen wegens vertraging waarvoor de leverancier overeenkomstig paragraaf V aansprakelijk is.

2. De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens paragraaf IX.1 hierboven geldt niet als aansprakelijkheid verplicht is, bijvoorbeeld op grond van de productaansprakelijkheidswet, in geval van opzet, grove nalatigheid, schade aan leven, lichaam of gezondheid en als gevolg van schending van essentiële contractuele verplichtingen (verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet aan de bovengenoemde regelingen verbonden.

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit de bovenstaande paragrafen IX.1 en IX.2 zijn ook van toepassing in geval van plichtsverzuim door personen voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld vertegenwoordigers en uitvoerende partners van ons. Ze zijn niet van toepassing als wij een gebrek arglistig hebben verzwegen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van de goederen. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en uitvoerende partners.

4. Wegens plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant het contract alleen intrekken of beëindigen als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Het vrije ontbindingsrecht van de klant (in het bijzonder overeenkomstig artikelen 650, 648 BGB) is uitgesloten.

5. Het verweer van medeplichtige nalatigheid volgens artikel 254BGB blijft onaangetast.

6. De in paragraaf VII genoemde verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB)  in het individuele geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. De aanspraken van de klant op schadevergoeding wegens levens-, lichaams- of gezondheidsschade, in geval van opzet of grove nalatigheid en op grond van de productaansprakelijkheidswet, verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

X. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
1. De klant moet de totstandkoming van het contract vertrouwelijk behandelen en mag in reclamemateriaal alleen met onze schriftelijke toestemming naar de zakelijke relatie met ons verwijzen. De klant verplicht zich om alle niet-openbare commerciële of technische details die hem door de zakelijke relatie bekend worden, als bedrijfsgeheim te behandelen en zijn medewerkers dienovereenkomstig te verplichten.

2. De verplichting tot geheimhouding blijft gelden voor een periode van drie kalenderjaren na beëindiging van het contract.

3. Wij behandelen persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de in Duitsland geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

XI. Voorbehoud van nakoming / embargoclausule / overmacht
1. Onze nakoming van het contract is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn voor de nakoming als gevolg van nationale of internationale voorschriften van buitenlandse handelswetgeving, embargo's en/of andere sancties. In het bijzonder is de klant verplicht zich te onthouden van alle transacties (a) met personen, organisaties of instellingen die op een sanctielijst staan in overeenstemming met EG-regelgeving of Amerikaanse exportregelgeving, (b) met embargostaten die verboden zijn, (c) waarvoor de benodigde goedkeuring niet is verleend of niet langer van toepassing is of (d) die kunnen plaatsvinden in verband met NBC-wapens of militaire diefstal.

2. In het bijzonder verplicht de klant zich om ons onmiddellijk en ongevraagd in tekstvorm te informeren als hij van plan is om van ons gekochte producten of diensten te leveren aan gebieden of deze daar te gebruiken/benutten die onderhevig zijn aan dergelijke bepalingen. De klant vrijwaart ons van alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit de schending van dergelijke bepalingen en vergoedt ons voor zover nodig als wij hierdoor schade lijden.

XII. Slotbepalingen
1. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is ons hoofdkantoor in Emsdetten, tenzij anders bepaald in de orderbevestiging.

2. Voor zover de klant een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het contract onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt als de klant een ondernemer in de zin van artikel 14 BGB is. Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om de klant bij zijn algemene bevoegde rechtbank te dagvaarden. Wettelijke bepalingen die voorrang hebben, in het bijzonder met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid, blijven onaangetast.

3. Op deze AV en de gehele rechtsverhouding tussen de klant en ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht (Verdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, BGBl. 1989 II p. 588).

4. Voor zover het contract of deze AV hiaten bevatten, gelden voor het opvullen van deze hiaten de rechtsgeldige bepalingen die de contractanten in overeenstemming met de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze Algemene Voorwaarden overeengekomen zouden zijn als ze van het hiaat op de hoogte waren geweest.

5. De klant mag geen giften doen aan onze medewerkers of directie, in het bijzonder geen geschenken, speciale vergoedingen, reizen, contant geld, monsters, kaartjes voor amusementsevenementen en dergelijke.

6. Typografische fouten, rekenfouten en soortgelijke duidelijke onnauwkeurigheden kunnen op elk moment na ontdekking door ons worden gecorrigeerd zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van deze fouten.

7. Mochten afzonderlijke delen van deze AV ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Emsdetten, oktober 2023


Privacyverklaring