AHV

Algemene Voorwaarden van wedi GmbH Emsdetten (Stand: 01-01-2022)

I. Toepassingsgebied / algemeen
1. Voor al onze leveringen en dienstverleningen aan en voor ondernemers evenals juridisch publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijke vermogens (niet echter verbruikers in de zin van artikelen 474 e.v., 13 BGB = Duits Burgerlijk Wetboek) gelden uitsluitend onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) van wedi GmbH (wedi) met uitdrukkelijke uitsluiting van daarmee in strijd zijnde voorwaarden. Zij gelden tevens voor alle toekomstige handelsrelaties, indien zij niet worden vervangen door onze vervolgregelingen, op de geldigheid waarnaar wij in dat geval tenminste in tekstvorm wijzen. Zij gelden steeds in aanvulling op onze offertes, waarvan de bepalingen in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben, alsook bij het sluiten van raamovereenkomsten voor leveringen. Individuele afspraken die in individuele gevallen worden gemaakt, hebben voorrang voor onze algemene voorwaarden. Bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, onder voorbehoud van het tegenbewijs, een contract minstens in tekstvorm of onze bevestiging minstens in tekstvorm. Onze voorwaarden gelden niet voor bouwwerkzaamheden.

2. In aanvulling zijn de Incoterms® 2020 inclusief de op het tijdstip van contractsluiting geldende supplementen van toepassing. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen dientengevolge steeds EXW Emsdetten.

3. Wettelijk relevante verklaringen van de klant, zoals de vaststelling van termijnen, kennisgevingen van gebreken, verklaringen van terugtrekking uit het contract, verminderingen, betwistingen enz. moeten minstens in tekstvorm worden afgegeven. Wettelijke vormvereisten worden hierdoor niet aangetast. Voor zover in onze AV wordt verwezen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen, geschiedt dit slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn derhalve in principe de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, tenzij deze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.


II. Offerte en contractsluiting
1. Onze offertes alsmede onze monsters, brochures, tekeningen, technische documentaties, productbeschrijvingen en overige prestatiegegevens zijn vrijblijvend en niet bindend, indien zij door ons niet uitdrukkelijk als bindend worden beschreven.

2. De klant is 2 weken vanaf dag van ontvangst bij ons aan zijn bestellingen gebonden. Het contract komt tot stand door onze orderbevestiging binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling of alternatief door uitvoering van de bestelling binnen dezelfde termijn. 

3. Met gegevensverwerkingssystemen afgedrukte zakelijke post is ook rechtsgeldig zonder handtekening.

4. Onze offertes gelden voor het land waar de klant volgens de gegevens in zijn bestelling gevestigd is (hiernavolgend 'exportland'). De klant dient tegenover wedi GmbH in te staan voor alle nadelen en verbintenissen die ontstaan door het gebruik van de goederen buiten het exportland.

5. Afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en/of andere bij de offerte behorende documentaties zijn geen hoedanigheidsgegevens. Eigenschappen, toezeggingen of garanties zijn daarmee niet verbonden; deze gelden alleen als zij minstens in tekstvorm overeen worden gekomen. Wij behouden ons de eigendoms-, auteurs- en andere rechten aan alle afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en overige documentaties voor. Wij garanderen het bestand van onze beschermingsrechten uitsluitend voor het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De klant mag onze rechten uitsluitend met onze toestemming (minstens in tekstvorm ) aan derden doorgeven, ongeacht de vraag of wij deze als vertrouwelijk gekenmerkt hebben en dient ons deze op ons verzoek onmiddellijk zonder terughoudingsrecht terug te geven.

6. Vanwege de speciale keurings- en controleprocedures alsmede de van toepassing zijnde brandveiligheidsbepalingen is niet voorzien in het gebruik van onze producten in vliegtuigen, motor- en/of watervoertuigen, tenzij onzerzijds daartoe in elk voorkomend geval een voorafgaande uitdrukkelijke vrijgave in tekstvorm is verleend. In alle andere gevallen zijn vrijwaring, schadevergoeding en andere, hieruit resulterende aanspraken uitgesloten.

7. Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten (= goederen), technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, maar zijn vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie bevrijdt onze klanten en hun afnemers niet van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten (= goederen) voor de beoogde processen en doelen. Uit toepassingstechnische informatie kan geen bijzondere contractuele rechts-/adviesrelatie worden afgeleid.

8. Juiste en tijdige levering aan wedi (eigen toelevering) blijft voorbehouden. Wij zullen de klant onmiddellijk informeren over het niet beschikbaar zijn van een levering en de klant de dienovereenkomstige tegenprestatie in geval van terugtreding vergoeden.


III. Prijzen
1. Onze prijzen zijn nettoprijzen (in euro) af fabriek Emsdetten (EXW Emsdetten), inclusief normale transportverpakkingen plus transportkosten. Indien in onze orderbevestiging niet anders is vastgelegd, gelden de prijzen volgens de actuele prijslijst van wedi op het tijdstip van de bestelling door de klant, steeds vermeerderd met de op het tijdstip van de bestelling van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting. Indien de klant ons bij buitenlandse leveringen tijdig – uiterlijk echter vóór orderbevestiging – specifieke informatie geeft over toe te passen buitenlandse verpakkings-, wegings- en douanevoorschriften, verplichten wij ons, deze indien mogelijk in acht te nemen. Daarmee verbonden meerkosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien de levering pas 4 maanden na orderbevestiging geschiedt, behouden wij ons een prijsverhoging voor in geval van belangrijke wijzigingen van contractbepalende kostenfactoren – bijv. lonen, verpakkingsmateriaal, vracht-, energiekosten, grondstoffen of belastingen. In dit verband wordt de prijsverhoging gemeten aan het bedrag van de kostenstijging sinds de contractsluiting, dat wedi moet aantonen.

3. Douanekosten, consulaire tarieven en op basis van voorschriften buiten de Bondsrepubliek Duitsland verschuldigde belastingen, heffingen, tarieven en daarmee verband houdende kosten zijn voor rekening van de klant. Bij levering, inclusief douane- of andere kosten, is de aangegeven prijs gebaseerd op de op het tijdstip van de offerte geldende tarieven. Berekend worden de daadwerkelijke kosten. De van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting wordt, indien verschuldigd, extra berekend.

4. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen door onze Orderbevestiging niet in tekstvorm overeengekomen aftrek van betalingskorting of andere kortingen op onze factuurposities.


IV. Leveringstermijn en leveringsdatum
1. Overeengekomen leveringstermijnen gaan in op de dag van de orderbevestiging of op de dag van de contractsluiting. Zij zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk een leveringstermijn is toegezegd. Overeengekomen leveringstermijnen worden in geen geval gekwalificeerd als vaste handelsaankopen, tenzij dit uitdrukkelijk individueel minstens in tekstvorm door middel van overeenstemmende verklaringen is afgesproken.

2. De inachtneming van elke leveringstermijn vooronderstelt de vervulling van de contractuele plichten door de klant. De leveringstermijn geldt als voldaan indien de handelswaar tot de afloop daarvan onze fabriek heeft verlaten dan wel de verzendingsgereedheid ervan binnen deze termijn werd meegedeeld. Leveringstermijnen beginnen op zijn vroegst met contractsluiting, echter niet voor de volledige beschikbaarstelling van alle door de klant te leveren documenten, vrijgaven, technische verklaringen enz. Latere wijzigings- en aanvullingswensen van de klant leiden tot een evenredige verlenging van de levertijd. Zulks geldt eveneens indien onverwachte en door ons niet te voorziene hindernissen optreden, bijvoorbeeld vanwege overmacht zoals oorlog, staking, uitsluiting of andere bedrijfsstoringen evenals hindernissen bij toeleveranciers. In voornoemde gevallen van onvermijdbare gebeurtenissen zijn de rechtsgevolgen van cijfer X, leden 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Bij leveringsvertragingen die binnen onze verantwoordelijkheid vallen, moet de klant ons, nadat hij ons in tekstvorm heeft aangemaand, een evenredige laatste termijn verlenen met de vermelding dat hij de ontvangst van de handelswaar na afloop van deze termijn zal weigeren. Pas na het vruchteloos verstrijken van de laatste termijn is de klant bevoegd, door een verklaring in tekstvorm van het contract terug te treden indien dit plichtsverzuim binnen onze verantwoordelijkheid valt, hetgeen alleen mag worden verwacht bij opzettelijke of grof nalatige contractovertreding en de klant aantoont dat zijn belangstelling voor de levering/dienstverlening is weggevallen. Verderstrekkende schadevergoedingen kan de klant in geval van terugtreding niet verlangen, ook geen vergoeding van ontstane kosten. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de te verwachten, karakteristiek optredende schade. Een forfaitaire schadevergoeding of boete bij leveringsvertraging wordt door ons uitdrukkelijk weersproken.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot deelleveringen en deelprestaties, zonder dat aan een nieuwe offerte te koppelen. Indien het resterende deel niet kan worden geleverd, is de gerechtigd zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn van het contract terug te treden. Door deelleveringen veroorzaakte meerkosten zijn voor onze rekening. De klant is pas verplicht de volledige koopsom te betalen als wij het contract of de dienstverlening in volle omvang hebben vervuld.

5. Indien de klant in afnameverzuim geraakt, zijn wij gerechtigd, vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te verlangen. Zulks is eveneens van toepassing indien de klant zijn medewerkingsplichten niet vervult.


V. Leveringsvoorwaarden, gevarenoverdracht
1. De verzending van de handelswaar geschiedt voor risico en rekening van de klant. De Incoterms® 2020 zijn van toepassing, in dit geval EXW bij gebrek aan een afwijkende overeenkomst minstens in tekstvorm. Dit geldt ook als wij het transport als tegemoetkoming en zelfs voor onze rekening hebben overgenomen. De gevarenoverdracht op de klant geldt steeds af laadlocatie van de fabriek, d.w.z. principieel en indien niet anders werd overeengekomen met verlading van de levering en wel ook in geval van deelleveringen of indien wij nog andere dienstverleningen hebben overgenomen. De keuze van de verzendwijze en het transportmiddel blijft te allen tijde onze verantwoordelijkheid, indien wij het transport als tegemoetkoming hebben overgenomen. De plaats van vervulling is en blijft Emsdetten.

2. Indien de verzending vertraagd wordt door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het gevaar op de dag van verzendingsgereedheid over op de klant. Geleverde handelswaren dienen, ook indien zij geringe gebreken vertonen, door de klant te worden aangenomen.

3. Indien de klant verplicht is, de transportmiddelen voor de levering ter beschikking te stellen en hij dit niet binnen de contractueel overeengekomen termijn bewerkstelligt, zijn in alle gevallen de door opslag en verzekering van de goederen ontstane kosten voor rekening van de klant. De overnamebevestiging van de vervoerder geldt als bewijs voor de levering volgens contract.

4. Op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant zullen wij de levering verzekeren tegen transportschade en andere risico's.


VI. Betalingsvoorwaarden, verzuim
1. De koopprijs is onmiddellijk bij ontvangst van de factuur en levering van de goederen op de overeengekomen plaats van vervulling zonder enige aftrek in euro opeisbaar, tenzij in onze orderbevestiging een andere betalingstermijn vermeld staat.

2. Indien wij na sluiting van het contract ontdekken dat onze aanspraak op de koopsom door gebrek aan financiële middelen van de klant in gevaar komt, zijn wij conform de wettelijke bepalingen tot weigering van de prestaties en, na een dienovereenkomstige termijnstelling, indien deze vereist is, tot terugtreding van het contract gerechtigd. In het kader van een lopende zakenrelatie zijn wij te allen tijde gerechtigd, de levering afhankelijk te maken van vooruitbetaling, indien wij uiterlijk bij de orderbevestiging een dienovereenkomstig voorbehoud kenbaar maken. Bij contracten over de vervaardiging van onevenredige zaken kunnen wij zonder termijnstelling onze terugtreding verklaren. Van een onevenredige zaak is ook sprake als wij standaardproducten individueel voor een klant vervaardigen.

3. De betaling mag alleen geschieden op één van de op onze facturen aangegeven rekeningen of aan een door ons aangewezen persoon met een originele incassomachtiging.

4. Cheques en wissels, waarvan wij ons de acceptatie uitdrukkelijk voorbehouden, gelden pas na verzilvering als betaling. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de klant. Indien wij met de klant een betaling van de verschuldigde koopsom door middel van cheques/wissels zijn overeengekomen, geldt dit voorbehoud ook voor de verzilvering van de door ons geaccepteerde wissel van de klant en vervalt alleen door onherroepelijke bijboeking bij ons van de ontvangen cheque.

5. Indien vanuit het land van waaruit deze betaling dient te geschieden, een transfer van de betalingen op het tijdstip van opeisbaarheid niet mogelijk mocht zijn, dient de klant desondanks de tegenwaarde van het verschuldigde bedrag aantoonbaar binnen de termijn bij een Europese bank in dit land te storten. In geval van een koersverslechtering van de in niet overeengekomen munteenheid gestorte bedragen is de klant verplicht, deze door nabetaling te vereffenen.

6. Indien na contractsluiting voor wedi duidelijk wordt dat de aanspraak op de koopsom door gebrek aan financieel vermogen van de klant in het gedrang komt, bijv. bij een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure of een verslechterde boniteitsinformatie van een kredietverzekeraar, zijn wij volgens de wettelijke bepalingen inzake betalingsweigering en - eventueel na het stellen van een termijn - gerechtigd, van het contract terug te treden. Wij verplichten ons ertoe, de klant de levering van de goederen tegen vooruitbetaling ter hoogte van de leveringswaarde mogelijk te maken of alternatief tegen een dienovereenkomstige hoofdelijk aansprakelijke borg van onbepaalde duur van een kredietverzekeraar of een Europese bank op eerste sommatie te bieden, waarbij afstand wordt gedaan van het bezwaar inzake betwistbaarheid en uitwinning. Indien de klant noch aan de vooruitbetaling noch aan de borgeis voldoet, zijn wij duurzaam tot terughouding, alternatief na vruchteloze aanmaning, tot terugtreding gerechtigd. Tevens zijn wij gerechtigd, schadevergoeding te verlangen.

7. Indien de klant met een betaling in verzuim blijft, berekenen wij rente ter hoogte van 9 % boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, onder voorbehoud van een aangetoonde hogere schade.

8. De klant is alleen gerechtigd tot terughouding van of verrekening met tegenaanspraken indien deze onbetwist en rechtsgeldig zijn vastgesteld. In geval van gebreken in de levering blijven de tegenrechten van de klant onaangetast, conform artikel 7 van onze AV.


VII. Garantieverlening, reclamatie
 1. Elke levering van ons dient onmiddellijk op volledigheid en vrijheid van gebreken gecontroleerd te worden. Zichtbare en bij correcte controle herkenbare gebreken dient de klant bij levering op de overnamebevestiging van de vervoerder te vermelden en ons onmiddellijk na de levering in tekstvorm mee te delen. Voor het overige dient de klant elk gebrek onmiddellijk na constatering in tekstvorm te melden. De mededeling dient een nauwkeurige beschrijving van de gebreken te bevatten. Indien de klant de correcte controle en/of reclamatie nalaat, is onze aansprakelijkheid voor de niet meegedeelde reclamatie uitgesloten.

2. De klant is verplicht, bij afhaling of bij overeengekomen levering de toestand van de handelswaar zelf of door gemachtigde derden te laten controleren en bevestigen. Een leveringsmanco is net als een onjuiste levering geen reden tot reclamatie. Wij zijn veeleer gerechtigd, op dienaangaand verzoek na te leveren.

3. In geval van een gebrekkige levering/dienstverlening zal wedi, voor zover geen sprake is van artikel 445 a lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), haar garantieplicht nakomen door nabewerking of vervangende levering. De aanspraken van de klant wegens een gebrek van een gekocht product beperken zich in eerste instantie tot nabewerking, met uitzondering van de gevallen volgens artikel 445 a lid 1 BGB. De klant draagt de kosten die nodig zijn voor de navervulling, voor zover deze worden verhoogd doordat de levering of de dienst naar een andere plaats dan de plaats van vervulling worden gebracht. Indien de navervulling na ten minste twee pogingen uiteindelijk mislukt, heeft de klant het recht om de prijs te verlagen of, indien het gebrek substantieel is, van de overeenkomst terug te treden.

4. De vrijwaringsrechten van de klant vooronderstellen dat hij zijn volgens artikel 377 HGB (Duits Handelswetboek) verschuldigde onderzoeks- en reclamatieplichten correct is nagekomen.

5. De wettelijke regresvorderingen van de klant tegenover wedi bestaan slechts voor zover de klant met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken. Indien onze leveringen en diensten door onze klant naar andere plaatsen dan onze plaats van uitvoering worden geleverd of op andere plaatsen worden geïnstalleerd of gemonteerd, is de klant in alle aansprakelijkheidsgevallen als enige aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende meerkosten (reis- en vrachtkosten). Elk aan ons gericht regres voor dergelijke bijkomende kosten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien de navervulling mislukt, kan de klant na een verdere, vruchteloos verstreken termijnstelling bij vervulling van de wettelijke voorwaarden voor het overige van de overeenkomst terugtreden of de koopsom verminderen. Verderstrekkende schadeclaims zijn uitgesloten. Aanspraken van de klant wegens ten behoeve van de navervulling vereiste kosten, met name transport-, kilometer-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien de kosten zich verhogen omdat het onderwerp van de levering later naar een andere locatie dan de plaats van vervulling werd gebracht, tenzij de verplaatsing daarheen overeenstemt met zijn doelmatige gebruik.

7. Aanspraken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of bij nalatige opslag / nalatig gebruik en/of bij schade die na de gevarenovergang ontstaat als gevolg van onjuiste en/of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen en/of externe invloeden dan wel bij hoedanigheden waarin de overeenkomst niet heeft voorzien.

8. Indien gebruiksvoorschriften / verwerkingsvoorschriften van wedi en/of de fabrikant niet worden opgevolgd, wijzigingen aan de wedi-producten (= goederen) worden aangebracht die niet zijn toegestaan, onderdelen worden vervangen en/of reserveonderdelen en/of vulstoffen worden gebruikt die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties en/of voorschriften, is wedi niet aansprakelijk voor gebreken die hiervan het gevolg zijn; iets anders geldt alleen indien het geval van vrijwaring aantoonbaar niet te terug te voeren is tot een van de hiervoor genoemde uitsluitingsredenen.

9. Voor vorderingen wegens gebreken geldt een verjaringstermijn van 12 maanden na de risico-overgang. De rechten uit artikelen 445 a en 445 b BGB blijven hierdoor onverlet. De vrijwaring wordt alleen verlengd met de periode van navervulling vanaf de melding van de gebreken tot en met de vervulling, indien de gebreken substantieel of aanzienlijk zijn of de bruikbaarheid aantasten. Een reclamatie leidt uitdrukkelijk niet tot een verlenging van de garantieperiode indien wij na onderzoek van de oorzaken voor het gebrek vaststellen dat het gebrek niet binnen onze verantwoordelijkheid valt.  De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de levering; indien afname is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de afname. Indien onze goederen volgens hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw worden gebruikt en het gebouw gebreken vertoont, bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar vanaf de levering, ongeacht eventuele bijzondere wettelijke bepalingen. Deze verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en niet-contractuele schadeclaims van de koper op grond van een gebrek in de goederen, tenzij de geregelde wettelijke verjaringstermijn korter is. Vorderingen tot schadevergoeding op grond van de productaansprakelijkheidswet of in geval van grof plichtsverzuim of opzet verjaren uitsluitend volgens de wettelijke verjaringsbepalingen.

10. Elke schadeclaim dient binnen een uitsluitingstermijn van 3 maanden bij de rechtbank te worden ingediend nadat wij onze vergoedingsverplichting in tekstvorm hebben afgewezen.


VIII. Eigendomsvoorbehoud, conservatoir beslag
1. Tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit het koopcontract en een lopende handelsrelatie (gewaarborgde vordering) behouden wij ons de eigendom aan de verkochte handelswaar voor. Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op alle saldovorderingen uit rekening-courant en bij de acceptatie van wissels of cheques tot de definitieve verzilvering daarvan, waarbij voor de vervullende werking de binnenkomst van de betaling bij ons doorslaggevend is.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in volle hoogte voor de door verwerking, vermenging en/of verbinding van onze handelswaar ontstane producten, waarbij wij als producent gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met handelswaar van derden, dus ook producten van de klant, zijn eigendomsrecht van kracht blijft, verwerven mij mede-eigendom in evenredigheid van de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of verbonden handelswaar. In deze gevallen dient de klant de in uitsluitende of mede-eigendom van wedi GmbH staande handelswaar/-waren kosteloos voor wedi in bewaring te nemen. Voor het overige geldt voor het ontstaan van de producten hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde handelswaar.

3. Indien de voorbehoudsgoederen door de klant als wezenlijk bestanddeel in het grondstuk/gebouw en/of belangrijke gebouwdelen van een derde worden ingebouwd, cedeert de klant reeds nu de tegen de derde of degene die het betreft, ontstane vorderingen op vergoeding ter hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen, met alle bijkomende rechten, inclusief het recht op verlening van een krediethypotheek met voorrang vóór de rest aan ons. Wij aanvaarden de cessie bij dezen. Indien de voorbehoudsgoederen door de klant als wezenlijk bestanddeel in diens grondstuk worden ingebouwd, cedeert de klant reeds nu de uit de bedrijfsmatige verkoop van het grondstuk of van grondstukresten ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen met alle bijkomende rechten aan ons; wij aanvaarden de cessie bij dezen uitdrukkelijk.

4. Indien de waarde van de verleende zekerheden de vorderingen met meer dan 10 % overschrijden, is wedi op verzoek van de klant naar eigen keuze in evenredige hoogte tot heroverdracht of vrijgave verplicht.

5. De klant is gerechtigd, de voorbehoudsgoederen binnen een ordentelijke gang van zaken te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim verkeert. De machtiging tot wederverkoop vervalt als de klant met zijn afnemers een cessieverbod is overeengekomen. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan.

6. Indien door de klant voorbehoudsgoederen alleen of samen met niet aan wedi toebehorende goederen worden verkocht, cedeert de klant reeds nu de uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond voortvloeiende vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant) als zekerheid in volle omvang aan wedi; wedi aanvaardt deze cessie hiermede uitdrukkelijk.

7. De klant wordt door wedi herroepelijk gemachtigd, de aan wedi gecedeerde vorderingen voor eigen rekening en op eigen naam te innen. De incassomachtiging kan te allen tijde door wedi worden herroepen als de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt, in betalingsverzuim verkeert, met zijn afnemers een cessieverbod is overeengekomen of een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen hem is ingediend resp. de betalingen gestaakt worden. Op verzoek is de klant verplicht, zijn afnemers over de cessie te informeren en alle voor de incasso vereiste informatie en documentatie aan wedi te overhandigen.

8. Over beslagleggingen, gedwongen tenuitvoerleggingen of andere derden-ingrepen in de voorbehoudsgoederen of in de gecedeerde vorderingen dient de klant wedi onmiddellijk met overhandiging van de voor het bezwaar vereiste documenten in te lichten, zodat wij ons recht kunnen doorzetten; hij dient op onze eigendom resp. ons vorderingshouderschap te attenderen. Indien de derde niet in staat is, ons de in deze samenhang ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is hiervoor de klant aansprakelijk.

9. Met staking van de betalingen en/of aanvraag tot opening van een insolventieprocedure vervalt het recht op wederverkoop, verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen of de machtiging tot het innen van de gecedeerde vorderingen; bij een cheque- of wisselprotest vervalt de incassomachtiging eveneens. Dit geldt niet voor de rechten van de insolventiecurator.

10. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens het recht in het land van bestemming nietig is, dient de klant mee te werken aan het vinden van een aan de bepalingen van zijn land beantwoordend zekerheidsrecht voor wedi.
11. De klant is verplicht, de goederen met zorg te behandelen; hij is met name verplicht, deze op eigen kosten afdoende voor nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door brand, water of diefstal. Indien onderhouds- of inspectiewerkzaamheden vereist zijn, dient de klant deze voor eigen rekening en tijdig uit te voeren.

12. Bij contractovertredingen door de klant, met name bij betalingsverzuim, zijn wij bevoegd, volgens de wettelijke voorschriften van het contract terug te treden en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te verlangen. Het verzoek tot teruggave betekent niet automatisch een terugtreding van het contract. Wij zijn veeleer geautoriseerd, alleen de handelswaar terug te verlangen en ons een terugtreding voor te behouden. Indien de klant de opeisbare koopsom niet betaalt, mogen wij deze rechten uitsluitend doen gelden als wij de klant tevoren vruchteloos een redelijke termijn voor de betaling hebben gesteld of een dergelijke termijnstelling volgens de wettelijke voorschriften niet noodzakelijk is.


IX. Aansprakelijkheid
1. Ongeacht de rechtsgronden zijn wij in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk en verplicht tot schadevergoeding. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen, bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden, slechts aansprakelijk voor schade door aantasting van leven en welzijn van personen en voor schade door het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting; in het laatste geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook tegenover derden en in geval van plichtsverzuim door onze plaatsvervangers. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien wij een gebrek arglistig hebben verzwegen of een garantie voor de hoedanigheid van de goederen hebben verleend en evenmin voor vorderingen van de klant op grond van de productaansprakelijkheidswet. Vanwege een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant alleen terugtreden of opzeggen als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim; een vrij opzeggingsrecht van de klant is uitgesloten.

2. Regresrechten volgens artikel 478 BGB uit reclamaties van verbruikers blijven onverlet onder voorwaarde dat voor de vereffening in geval van regres het recht is verleend om naar onze keuze navervulling te verrichten en wel door reparatie of nieuwe levering naar de plaats van vervulling van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van wedi voor de montage- en demontagekosten is in elk geval beperkt tot 150 % van de waarde van het gekochte artikel.

3. Een reclamatie leidt uitdrukkelijk niet tot een verlenging van de garantieperiode indien wij na onderzoek van de oorzaken voor het gebrek vaststellen dat het gebrek niet binnen onze verantwoordelijkheid valt en dit de klant meedelen.

4. Wij weerspreken boetes en forfaitaire schadevergoedingen ongeacht de rechtsgronden, met name bij verzuim en gebreken.


X. Vervullingsvoorbehoud / embargoclausule / overmacht
1. Onze contractvervulling geschiedt onder het voorbehoud dat de vervulling niet wordt belemmerd door hindernissen op grond van nationale of internationale voorschriften van de exportwetgeving evenals embargo's en/of andere sancties. De klant is met name verplicht, af te zien van transacties (a) met personen, organisaties of inrichtingen die vermeld staan op een sanctielijst volgens EG-verordeningen of VS-exportvoorschriften, (b) met embargo-staten waarmee handel verboden is, (c) waarvoor de vereiste vergunning ontbreekt of vervallen is, (d) die in verband met abc-wapens door een legermacht zouden kunnen worden ontvreemd.

2. De klant verplicht zich met name, ons onmiddellijk en ongevraagd in tekstvorm te informeren indien hij voornemens is, de van ons gekochte producten of dienstverleningen te leveren naar of te gebruiken/benutten in gebieden die aan dergelijke bepalingen onderhevig zijn. Hij zal ons vrijwaren van alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit de overtreding van dergelijke bepalingen en in de vereiste omvang schadevergoeding verlenen indien ons daardoor schade ontstaat.

3. Wij weerspreken uitdrukkelijk alle regelingen betreffende het verval van de afnameverplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, onweer, vulkaanuitbarstingen, toeval, rellen, blokkades, brand, burgeroorlog, embargo, gijzeling, oorlog, revolutie, sabotage, stakingen bij derden, terrorisme, verkeersongevallen, pandemieën en epidemieën, alsmede productiestoringen. In dit verband weerspreken wij ook elke ontheffing van aansprakelijkheid in geval van niet-afname.

4. Overmacht, arbeidsconflicten, oproer, pandemieën, zoals Covid-19, publiekrechtelijke / overheidsmaatregelen evenals andere onvoorzienbare, onvermijdbare en ernstige gebeurtenissen ontslaan wedi voor de duur van de storing (plus een redelijke verlenging van de vervullingstermijn) en in de mate van hun uitwerking zonder schadevergoeding en boetes van de prestatieverplichting, voor zover wedi de gevolgen niet kon voorzien, maar in ieder geval niet kon vermijden. wedi is verplicht, in het kader van hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, de contractpartner onverwijld de nodige informatie, minstens in tekstvorm, te verstrekken en haar verplichtingen te goeder trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen en in dit opzicht transparant te zijn ten opzichte van de wederpartij.

5. Als een economisch redelijke hervatting van de wedi-diensten ook door een aanpassing van het contract niet te voorzien of te verwachten is, bijv. vanwege de aanzienlijke duur van de storing, heeft wedi het recht om het contract na voorafgaande kennisgeving buitengewoon op te zeggen. Daarbij moet wedi vooraf aantonen dat zij aan al haar objectief realistisch mogelijke verplichtingen tot beperking van de schade heeft voldaan. In plaats van een opzegging kan wedi ook de ontbinding van de contractuele relatie wegens verstoring van de zakelijke basis van het contract eisen of het contract buitengewoon opzeggen zoals hierboven beschreven. In al deze gevallen is wedi vrijgesteld van de verplichting tot betaling van schadevergoeding of boetes wegens een eventuele vertraging, niet-nakoming of gebrekkige nakoming. De partijen zijn het erover eens dat bestaande vorderingen voor de duur van de storing worden opgeschort overeenkomstig artikel 206 BGB.


XI. Plaats van vervulling, forum, toepasbaar recht, salvatorische clausule
1. Plaats van vervulling voor alle uit de contractrelatie voortvloeiende verplichtingen is Emsdetten.

2. Indien de klant koopman, een juridisch publiekrechtelijk persoon of een publiekrechtelijk vermogen is, is het bevoegde forum voor alle uit deze contractrelatie direct of indirect voortvloeiende geschillen, inclusief wissel- en/of chequevorderingen, het kantongerecht Rheine resp. de arrondissementsrechtbank Münster. Dit geldt eveneens als de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na het afsluiten van het contract zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verlegt of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van de indiening van de vordering niet bekend is.

3. Voor deze voorwaarden en alle rechtsrelaties tussen de contractpartijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht (Overeenkomst van de Verenigde Naties van 11-04-1980 inzake verdragen over de internationale goederenkoop, BGBl. (Duits federaal staatsblad) 1989 II pag. 588).

4. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Handelsvoorwaarden nietig of niet uitvoerbaar mochten zijn of worden, blijft de geldigheid of realiseerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten de partijen zich veeleer, de nietige bepaling te vervangen door een geldige en realiseerbare bepaling die de economische betekenis van de nietige of niet realiseerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Zulks geldt ook indien bij de doorvoering van het contract een voor aanvulling in aanmerking komend hiaat wordt geconstateerd.


Privacyverklaring