wedi GmbH

Persondataerklæring

Vi glæder os over din interesse for vores virksomhed. wedi GmbH´s ledelse tager beskyttelse af dit privatliv meget alvorligt. Som udgangspunkt kan du besøge wedi GmbH´s hjemmesider uden at det kræver oplysning af persondata. Hvis en bruger ønsker at benytte vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det blive nødvendigt med behandling af personrelaterede data. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt brugerens samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, såsom brugerens navn, adresse, e-mail og telefonnummer, skal altid foregå i overensstemmelse med persondataforordningen og wedi GmbH´s landsspecifikke privatlivspolitik. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere offentligheden om arten, omfanget af og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, benytter og behandler. Derudover informeres brugere om deres rettigheder i henhold til denne databeskyttelseserklæring.

Som den ansvarlige for databehandlingen har wedi GmbH implementeret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en så omfattende beskyttelse af de personddata, der behandles på denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan netbaserede dataoverførsler generelt have sikkerhedshuller, således at vi ikke kan garantere 100 procent beskyttelse. På den baggrund er alle brugere frit stillet med hensyn til måden, deres personoplysninger sendes til os på. Dette kan f.eks. også ske telefonisk.

1. Terminologi
Vores databeskyttelseserklæring er baseret på den terminologi, som den europæiske lovgiver har benyttet sig af i forbindelse med vedtagelsen af persondataforordningen. Vi ønsker, at vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi i det følgende gerne gøre nærmere rede for den anvendte terminologi.
I denne persondataerklæring benytter vi bl.a. følgende termer:

a) Personrelaterede data
Personrelaterede data eller persondata er alle de informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar person (efterfølgende kaldet ”berørt person”). En identificerbar person er en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte ved at henføre vedkommende til en bestemt identifikator som f.eks. et navn, et kodenummer, en lokalitet, en online-kode eller til en eller flere særlige kendetegn, der udtrykker personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Berørte personer
Berørte personer er alle identificerede eller identificerbare fysiske personer, hvis persondata behandles af dem, der er ansvarlige for databehandlingen.

c) Databehandling
Databehandling er enhver procedure eller serie af procedurer (med eller uden hjælp fra automatiserede processer), der er relateret til personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, forespørgsel, anvendelse, offentliggørelse gennem overførsel, distribution eller anden form for tilgængelighed, justering eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænset behandling af persondata
Ved begrænset behandling af persondata markeres gemte personrelaterede data med det formål at begrænse behandlingen af dem for fremtiden.

e) Profilering
Profilering er enhver form for automatiseret behandling af persondata, hvor dataene benyttes til at belyse bestemte personlige aspekter, der relaterer til en fysisk person, herunder især at analysere eller lave prognoser om aspekter såsom arbejdspræstationer, økonomi, helbred, personlige interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering betyder, at persondata behandles på en bestemt måde, der gør at de ikke længere kan henføres til en specifik berørt person uden brug af ekstra informationer. Disse informationer skal gemmes separat og være underlagt tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer at personrelaterede data ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Ansvarlige / Dataansvarlige
Ansvarlige / dataansvarlige er fysiske eller juridiske personer, myndigheder, institutioner eller lignende, der i eget regi eller sammen med andre træffer beslutninger angående formålet med og metoderne til behandling af personrelaterede data. Hvis EU eller de enkelte medlemsstater har lovgivet om dette, kan den ansvarlige udnævnes eller kriterierne for udnævnelsen ske på baggrund af en sådan lovgivning.

h) Databehandler
Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, der behandler persondata på vegne af den ansvarlige.

i) Modtager
Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, der får forelagt personrelaterede data helt uafhængigt af om der er tale om tredjepart eller ej. Myndigheder, der i forbindelse med en bestemt udredningssag evt. får forelagt persondata iht. EU-lovgivning eller lovgivning i de enkelte medlemslande, anses dog ikke for modtagere.

j) Tredjepart
Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende bortset fra den berørte person, den ansvarlige, databehandleren og de personer, der af den ansvarlige eller databehandleren er bemyndiget til at behandle personrelaterede data.

k) Samtykke
Samtykke er enhver form for hensigtserklæring, der er afgivet af berørte personer på frivillig, velinformeret og umisforståelig basis i et konkret anliggende eller andre entydigt bekræftende handlinger, med hvilke berørte personer giver udtryk for, at de er indforstået med behandlingen af deres persondata.

2. Den dataansvarliges navn og adresse
Ansvarlig i medfør af persondataforordningen eller til enhver tid gældende databeskyttelsesforordninger i EU-medlemslandene samt øvrige bestemmelser af persondataretlig karakter er:

wedi GmbH
Hollefeldstrasse 51
48282 Emsdetten
Tyskland
Tlf.: +49 (0)2572 156-0
E-mail: info@wedi.de
Hjemmeside: www.wedi.net


3. Den dataansvarliges navn og adresse
Alle berørte personer kan til enhver tid henvende sig direkte til den dataansvarlige med spørgsmål eller forslag vedr. persondatabeskyttelse.

wedi GmbH
Datenschutzbeauftrager
Hollefeldstrasse 51
48282 Emsdetten
Tyskland
E-mail: datenschutz@wedi.de


4. Cookies
På wedi GmbH´s internetsider benyttes cookies. Cookies er tekstfiler, der opbevares på et computersystem via en browser.

Der anvendes cookies på en lang række internetsider og servere. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-ID, der er en entydig cookie-identifikator. Den består af en tegnrække, der hjælper med at henføre internetsider og servere til den konkrete browser, som cookien er gemt på. Dette gør det muligt for de besøgte hjemmesider og servere at skelne mellem personers individuelle browser og andre browsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via en entydig cookie-ID.

Brugen af cookies gør det muligt for wedi GmbH at give brugerne af denne internetside adgang til mere brugervenlig service, der ikke ville være mulig uden cookies.

Med en cookie kan vi optimere informationer og tilbud på vores hjemmeside til glæde for brugerne. Som nævnt sætter cookies os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at navigere på vores hjemmeside. Brugere af en hjemmeside, der benytter cookies, skal f.eks. ikke indlæse deres adgangskoder hver gang de går ind på siden, da hjemmesiden og cookien, der er gemt på brugerens computer, sørger for dette. Et andet eksempel er nethandelen. Her vil netbutikken huske de varer, som kunden har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den berørte person kan til enhver tid forhindre at vores hjemmeside sætter cookies ved at indstille den anvendte browser tilsvarende og på den måde permanent modsætte sig, at der sættes cookies. Desuden kan man fjerne allerede satte cookies via en browser eller andre software programmer. Dette er muligt i forbindelse med alle gængse browsere. Hvis den berørte person deaktiverer sætningen af cookies i den benyttede browser, kan det tænkes, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside kan benyttes i fuldt omfang.

5. Indsamling af generelle data og informationer
Hver gang en berørt person eller et automatiseret system går ind på wedi GmbH´s hjemmeside, indsamles en række generelle data og informationer. Disse data og informationer gemmes i serverens logfiler. Følgende kan indsamles: (1) De anvendte browsertyper og versioner, (2) Operativsystemet, som anvendes af det system der søger adgang, (3) Internetsiden, fra hvilken systemet, der søger adgang, kommer ind på vores hjemmeside (såkaldt referrer), (4) De undersider på vores hjemmeside, der besøges af det system, der søger adgang, , (5) Dato og klokkeslæt for besøg på hjemmesiden, (6) En internet-protokol adresse (IP-adresse), (7) Internetudbyderen for det system, der søger adgang samt (8) øvrige lignende data og informationer, der anvendes til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af generelle data og informationer foretager wedi GmbH ingen sporing af den berørte person. Informationerne er snarere nødvendige for at: (1) Levere indholdet på vores hjemmeside korrekt, (2) Forbedre indholdet og reklamen for samme på vores hjemmeside, (3) Sikre permanent drift af vores IT-systemer og teknologien på vores hjemmeside samt (4) give de retshåndhævende myndigheder alle nødvendige informationer for at indlede straffesager i tilfælde af cyberangreb. Generelle data og informationer indsamles anonymt og har til dels et statistisk formål. Et andet formål med behandlingen er at øge datasikkerheden og persondatabeskyttelsen i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt niveau af beskyttelse af personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverens logfiler opbevares adskilt fra alle personlige data, der leveres af en berørt person.

6. Registrering på vores hjemmeside
Den berørte person har mulighed for at blive registreret på vores hjemmeside med angivelse af personrelaterede oplysninger. Hvilke personrelaterede oplysninger det er, der sendes videre til den dataansvarlige, afhænger af den inputmaske, der benyttes til registreringen. De persondata, som den berørte person sender til os, indsamles og gemmes udelukkende til interne, dvs. til virksomhedens egne formål. Den dataansvarlige kan dog foranledige, at oplysningerne gives videre til en eller flere  databehandlere, f.eks. en pakketjeneste, der ligeledes udelukkende benytter personoplysningerne til interne formål, der kan henføres til den dataansvarlige.

I forbindelse med registrering på den dataansvarliges hjemmeside, indsamles desuden den berørte persons IP-adresse, som er tildelt af internetudbyderen (ISP) samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data opbevares med det formål for øje at forhindre misbrug af vores tjenester, og i givet fald kan de være en vigtig hjælp til at opklare begåede strafbare handlinger. På den baggrund er opbevaringen af disse oplysninger nødvendig til sikring af den dataansvarlige. Som udgangspunkt vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre vi er forpligtet hertil af loven eller videregivelsen tjener en strafferetlig forfølgelse.

Registreringen af den berørte person med frivillig angivelse af persondata benyttes af den dataansvarlige til at tilbyde personen indhold eller ydelser, der i sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid få ændret eller fuldstændig slettet de persondata, som de har oplyst i forbindelse med registreringen.

Den dataansvarlige er på forespørgsel fra berørte personer til enhver tid forpligtet til at oplyse, hvilke persondata om den berørte person det er, der opbevares. Desuden har den dataansvarlige pligt til at berigtige eller slette personrelaterede oplysninger, hvis berørte personer måtte ønske dette, såfremt der ikke er nogen lovmæssig opbevaringspligt til hinder for det. Samtlige af den dataansvarliges medarbejdere står til rådighed som kontaktpersoner for den pågældende person.

7. Tilmelding til nyhedsbrev
På vores hjemmeside har brugerne mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Hvilke personrelaterede oplysninger det er, der sendes videre til den dataansvarlige, afhænger af den inputmaske, der benyttes ved tilmeldingen.
Med jævne mellemrum udsender wedi GmbH et nyhedsbrev til sine kunder og forretningspartnere for at informere om virksomhedens tilbud. Som udgangspunkt kan nyhedsbrevet kun modtages, hvis (1) den berørte person har oplyst en gyldig e-mail adresse og (2) hvis den berørte person har tilmeldt sig som abonnent af nyhedsbrevet. Når en berørt person har oplyst sin e-mail adresse med henblik på at få tilsendt vores nyhedsbrev, vil vedkommende iht. gældende lovgivning modtage en bekræftende e-mail (double opt-in). Dette sker for at kontrollere, at indehaveren af e-mail adressen har autoriseret modtagelsen af nyhedsbrevet.

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi desuden den berørte persons IP-adresse fra den computer, der benyttes på tidspunktet for tilmeldingen, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamling af disse data er nødvendig for at vi i tilfælde af misbrug af e-mail adressen har muligheden for sporing. Datasamlingen tjener således det formål at sikre den dataansvarlige rent juridisk.

De personrelaterede data, der indsamles i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, benyttes udelukkende til udsendelse af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevets abonnenter har også mulighed for at blive informeret via mail, hvis dette er nødvendigt for drift af tjenesten eller for en tilsvarende registrering. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med en ændring af tilbuddet i nyhedsbrevet eller af de tekniske forhold. Personrelaterede data, der indsamles for at kunne tilbyde tjenesten (nyhedsbrev), vil ikke blive videregivet til tredjepart. Berørte personer kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. På samme måde kan det samtykke, som den berørte person har givet os til opbevaring af persondata i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet, til enhver tid trækkes tilbage igen. Dette kan gøres ved at klikke på et link i selve nyhedsbrevet. Herudover kan afmelding af nyhedsbrevet til enhver tid ske på den dataansvarliges hjemmeside eller på anden måde meddeles den dataansvarlige.

8. Sporing af nyhedsbrev
Nyhedsbrevene fra wedi GmbH indeholder såkaldte tællepixel. En tællepixel er en miniaturegrafik, der befinder sig i e-mails, som sendes i HTML-format med henblik på at muliggøre en logfil-optegnelse eller logfil-analyse. På den baggrund kan man gennemføre en statistisk analyse af, om markedsføringskampagner på nettet har været succesrige eller ej. Ved hjælp af tællepixel kan wedi GmbH se om og i givet fald hvornår en berørt person har åbnet en e-mail og hvilke links i e-mailen personen har klikket på.

Personrelaterede data, der er indsamlet via tællepixel i nyhedsbrevene, opbevares og behandles af den dataansvarlige med henblik på at optimere nyhedsbrevet på en sådan måde, at indholdet i fremtidige nyhedsbreve imødekommer den berørte persons interesser endnu mere. Persondata, der indsamles på denne måde, videregives ikke til tredjepart. Berørte personer har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde deres samtykkeerklæring, der er afgivet via double opt-in. Efter en tilbagekaldelse vil alle persondata, der henhører under personen, blive slettet af den dataansvarlige. Afmelding af nyhedsbrev vil af wedi GmbH automatisk blive opfattet som en tilbagekaldelse.

9. Kontaktmulighed via hjemmesiden
Vores hjemmeside indeholder oplysninger, der kræves ifølge loven, og som sikrer mulighed for en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, hvilket også omfatter en e-mail adresse. Såfrem en bruger ønsker at kontakte den dataansvarlige via mail eller kontaktformular, vil brugerens personoplysninger blive gemt automatisk. Sådanne personoplysninger, der på frivillig basis overføres af en bruger til den dataansvarlige, opbevares med henblik på databehandling eller for at kontakte brugeren. Sådanne oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger
Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun brugerens personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller hvis opbevaring er påkrævet iht. europæisk lovgivning eller anden lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
Hvis formålet med opbevaringen bortfalder eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i henhold til EU-lovgivning eller anden relevant lovgivning, udløber, vil personoplysningerne blive slettet eller blokeret i overensstemmelse med gældende love.

11. Brugerens rettigheder
a) Ret til bekræftelse
    Alle brugere har i henhold til EU-lovgivning ret til at få bekræftet af den dataansvarlige, om deres personoplysninger behandles eller ej. Hvis en bruger ønsker at benytte sig af denne ret, kan han/hun  til enhver tid henvende sig til en af den dataansvaliges medarbejdere.

b) Oplysningsret
Personer, der får behandlet deres persondata, har efter gældende EU-lovgivning til enhver tid ret til at kræve vederlagsfri oplysning om deres persondata af den dataansvarlige samt få en kopi af oplysningerne. Herudover har de ifølge europæisk lovgivning ret til at indhente informationer om følgende:
- Formålet med databehandlingen
- Kategorierne af de persondata, der behandles
- Modtagere eller kategorier af modtagere, der har fået eller vil få forelagt dine personrelaterede data, herunder især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
- Hvis det er muligt, har du krav på at få oplyst hvor længe dine persondata vil blive opbevaret eller som minimum hvilke kriterier der gælder for opbevaringsperioden
- Du har ret til at insistere på at få berigtiget eller slettet dine personrelaterede data eller anmode om begrænset behandling af persondata gennem den dataansvarlige
- Du har ret til at klage over for en tilsynsmyndighed
- Du har ret til at få oplyst, hvor de personrelaterede data stammer fra, hvis du ikke selv har stillet dem til rådighed
- Eksistensen af automatiske afgørelser, herunder profilering, iht. art. 22, stk. 1 og 4 i persondataforordningen, og — som minimum i disse tilfælde — uddybende informationer om den involverede logik og omfanget af de mulige konsekvenser af en sådan behandling for den berørte person
Herudover har du ret til at få oplyst, om de personrelaterede data er blevet sendt videre til et tredjeland eller en international organisation. Skulle dette være tilfældet, har du ret til at få oplysninger om passende garantier i forbindelse med videregivelsen.
Personer, der ønsker at gøre brug af deres oplysningsret, kan til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

c) Ret til berigtigelse af persondata
Personer, der får behandlet deres persondata, har efter gældende EU-lovgivning til enhver tid ret til at  kræve øjeblikkelig berigtigelse af deres data, hvis der er sket en fejl. Med udgangspunkt i formålet med databehandlingen har man herudover ret til at kræve, at ufuldstændige personlige oplysninger bliver fuldstændiggjort, også i form af en supplerende forklaring.
Personer, der ønsker at gøre brug af deres ret til berigtigelse af data, kan til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

d) Ret til sletning (retten til at blive glemt)
Personer, der får behandlet deres persondata, har efter gældende EU-lovgivning til enhver tid ret til at  kræve af den dataansvarlige, at deres personrelaterede data slettes øjeblikkeligt i det omfang databehandlingen ikke er påkrævet eller der foreligger en af følgende grunde:
- De personrelaterede data er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet med et bestemt formål for øje, men er ikke relevante længere.
- Personen tilbagekalder sit samtykke, som databehandlingen iht. art. 6, stk. 1, lit. a eller art. 9, stk. 1, lit. a, i persondataforordningen baserer på, og der foreligger intet andet retsgrundlag for databehandlingen.
- Personen gør indsigelse mod databehandlingen iht. art. 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der foreligger ingen vigtige berettigede grunde til databehandlingen, eller personen gør indsigelse mod databehandlingen iht. art. 21, stk. 2 i persondataforordningen.
- Behandlingen af persondata er foregået på en uretmæssig måde.
- Sletningen af de personrelaterede data er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse iht. til EU-lovgivning eller lovgivning i medlemslandene, som den dataansvarlige er underlagt.
- De personrelaterede data er indsamlet på grundlag af udbudte informationstjenester iht. art. 8, stk. 1 i persondataforordningen.
Såfremt en af ovennævnte grunde foreligger og en person ønsker sletning af personrelaterede oplysninger, der opbevares hos wedi GmbH, kan personen til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere. En af wedi GmbH´s medarbejdere vil herefter sørge for, at ønsket om sletning af data efterkommes med det samme.
Hvis wedi GmbH har offentliggjort de personrelaterede data og er virksomheden iht. art. 17, stk. 1 i persondataforordningen som ansvarlig forpligtet til at foretage sletning af persondataene, vil der under hensyntagen til tilgængelige teknologier og implementeringsudgifter blive truffet passende – også tekniske – foranstaltninger med henblik på at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte persondata, om at den pågældende person har fremsat krav om at samtlige links til disse persondata eller kopier/replikationer af disse slettes i det omfang databehandlingen ikke er nødvendig længere. Wedi GmbH´s medarbejdere vil i hvert enkelt tilfælde sørge for at der tages de nødvendige skridt for at efterkomme personens ønske.

e) Ret til begrænset databehandling
Enhver person, der er berørt af behandlingen af persondata, har ifølge europæisk lovgivning ret til at kræve, at den dataansvarlige begrænser databehandlingen, hvis bare en af følgende forudsætninger er til stede:
- Rigtigheden af de personrelaterede oplysninger bestrides i et tidsrum, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere rigtigheden af oplysningerne.
- Databehandlingen er ulovlig; den berørte person afviser at få slettet sine persondata og anmoder i stedet om at begrænse brugen af personlige oplysninger.
- Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling. Derimod har den berørte person brug for dem for at udøve eller forsvare sine rettigheder.
- Den berørte person har gjort indsigelse mod behandlingen iht. art. 21, stk. 1 i persondataforordningen, men det er endnu ikke afgjort, om den dataansvarliges berettigede grunde for behandlingen vejer tungere end den berørte persons.
Hvis en af ovennævnte forudsætninger er til stede og en berørt person ønsker begrænset behandling af persondata, der opbevares hos wedi GmbH, kan vedkommende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere. Herefter vil medarbejderen foranledige, at databehandlingen begrænses.

f) Ret til dataoverførbarhed
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ifølge europæisk lovgivning ret til at få udleveret deres persondata, som de har stillet til den dataansvarliges rådighed, i et struktureret, gangbart og maskinlæsbart format. Herudover har personen ret til at få overført sine personoplysninger til andre dataansvarlige uden at blive forhindret heri af den dataansvarlige, som i sin tid fik stillet oplysningerne til rådighed, hvis databehandlingen tager udgangspunkt i samtykke iht. art. 6, stk. 1, lit. a, eller art. 9, stk. 2, lit. a, eller i en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, lit. b, i persondataforordningen og behandlingen sker ved hjælp af automatiserede processer, og hvis databehandlingen ikke er nødvendig til varetagelse af en bestemt opgave, der er i offentlighedens interesse, eller sker under udøvelse af en offentlig opgave, som er blevet tildelt den dataansvarlige.
Desuden har den berørte person i forbindelse med retten til dataoverførbarhed iht. art. 20, stk. 1 i persondataforordningen, ret til at få sine personoplysninger sendt direkte fra en ansvarlig til en anden. hvis dette er teknisk muligt og hvis andres rettigheder og friheder ikke berøres heraf.
Retten til dataoverførbarhed kan til enhver tid gøres gældende ved at henvende sig til en af vores medarbejdere.

g) Ret til indsigelse
Personer, der er berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har iht. europæisk lovgivning på baggrund af deres særlige personlige situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger, der sker iht. art. 6, stk. 1, lit. e eller f i persondataforordningen. Dette gælder også for det såkaldte profilering, der tager afsæt i disse bestemmelser.
I tilfælde af indsigelser vil wedi GmbH indstille behandlingen af personoplysninger, medmindre det kan dokumenteres, at der foreligger tvingende og beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der vejer tungere end den berørte persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gennemføre, udøve eller foresvare retskrav.

Hvis wedi GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte marketing, har den berørte person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes persondata, hvis den tjener et sådant formål. Dette gælder også for profilering, hvis det står i forbindelse med marketing. Hvis den berørte person gør indsigelse overfor wedi GmbH mod behandlingen af data til marketingformål, vil wedi GmbH ikke længere behandle persondata til dette formål.

Herudover har berørte personer på baggrund af deres særlige personlige situation ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres personoplysninger, hvis den tjener et videnskabeligt eller historisk forskningsformål hos wedi GmbH eller et statistisk formål iht. art. 89, stk. 1 i persondataforordningen, medmindre det kan dokumenteres, at en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.
Retten til indsigelse kan til enhver tid gøres gældende ved at henvende sig direkte til en af wedi GmbH´s medarbejdere. I forbindelse med brugen af IT-tjenester har berørte personer herudover mulighed for at udøve retten til indsigelse ved hjælp af automatiserede processer, hvor der indgår tekniske specifikationer, uagtet direktiv 2002/58/EF.

h) Automatiske afgørelser fra sag til sag inkl. profilering
Personer, der er berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har iht. europæisk lovgivning ret til at gøre indsigelse imod udelukkende at være underlagt afgørelser, der hviler på automatisk databehandling, herunder profilering. Dette gælder især, hvis sådanne afgørelser har retsvirkning eller på anden måde har stor indflydelse på personen, medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale mellem den berørte person og den ansvarlige, eller (2) er retmæssig iht. EU-bestemmelser eller bestemmelser i de medlemslande, som den berørte person henhører under, og disse bestemmelser indeholder passende forholdsregler til beskyttelse af den berørte persons rettigheder, friheder og berettigede interesser eller (3) træffes med personens udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale mellem den berørte person og den ansvarlige eller (2) hvis den træffes med den berørte persons udtrykkelige samtykke, vil wedi GmbH træffe passende foranstaltninger med henblik på at beskytte personens rettigheder, friheder og berettigede interesser. Dertil hører som minimum retten til at kræve en ansvarlig persons intervention, retten til redegørelse for egne synspunkter og retten til at anfægte en truffen afgørelse.

Hvis den berørte person ønsker at gøre sin ret med hensyn til automatiske afgørelser gældende, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke vedr. databehandling
Personer, der er berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger, kan iht. europæiske lovgivning til enhver tid tilbagekalde deres samtykke vedr. behandling af persondata.
Personer, der ønsker at gøre retten til tilbagekaldelse af samtykke gældende, kan til enhver tid henvende sig til en at den dataansvarliges medarbejdere.

12. Databeskyttelse i forbindelse med jobansøgninger
Den dataansvarlige indsamler og behandler jobansøgeres personoplysninger med henblik på at behandle ansøgningen. Behandling af ansøgninger kan også ske elektronisk. Dette vil især være tilfældet, hvis en person indsender sin ansøgning elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular, der befinder sig på hjemmesiden. Hvis ansøgningen munder ud i en ansættelseskontrakt, vil de i forbindelse med ansøgningen indsendte data blive opbevaret med ansættelsesforholdet for øje og under iagttagelse af lovens forskrifter. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt mellem den dataansvarlige og jobansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk senest to måneder efter at ansøgeren har fået afslag, medmindre den dataansvarlige har en berettiget interesse i fortsat at opbevare dem. En anden berettiget interesse i den forbindelse kan f.eks. være en bevispligt i en sag om ligestilling.

13. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Facebook
Den dataansvarlige har integreret Facebook-komponenter på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et netbaseret socialt mødested eller online-fællesskab, hvor brugerne som udgangspunkt kan kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som platform for udveksling af holdninger og erfaringer og gør det desuden muligt for online-fællesskabet at stille personlige eller arbejdsrelaterede informationer til rådighed. Brugerne af Facebooks sociale netværk kan bl.a. oprette personlige profiler, uploade billeder og tilføje venner og venneanmodninger.

Facebook drives af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarlig for behandling af persondata udenfor USA og Canada: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Hver gang en bruger åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en Facebook-komponent (Facebook-Plug-In), vil brugerens netbrowser på grund af Facebook-komponenten automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende Facebook-komponent. En samlet oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på siden  https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som led i denne teknik vil Facebook blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på Facebook, kan Facebook se hver gang brugeren åbner vores hjemmeside, hvilken konkret underside han/hun besøger, uanset hvor længe brugeren opholder sig på siden. Disse informationer indsamles via Facebook-komponenten og henføres til den pågældende persons Facebook-konto af Facebook. Hvis brugeren skriver en kommentar eller klikker på en af Facebook-knapperne på vores hjemmeside, f.eks. “Synes godt om“-knappen, henfører Facebook denne information til brugerens personlige Facebook-konto og gemmer de personrelaterede oplysninger.

Via Facebook-komponenten vil Facebook få oplysninger om at brugeren har været inde på vores hjemmeside, hvis han/hun har logget sig ind på Facebook samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på Facebook-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til Facebook, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din Facebook-konto, før du går ind på vores hjemmeside.
Facebooks persondatapolitik, der findes på siden https://de-de.facebook.com/about/privacy/, informerer om Facebooks indsamling, behandling og brug af personrelaterede oplysninger. Desuden kan man her læse om hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder sine brugere til beskyttelse af privatlivet. Herudover findes der forskellige applikationer, der gør det muligt at forhindre overførsel af data til Facebook.

14. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den dataansvarlige har integreret Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og evaluering af data om din brug af webstedet. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. oplysninger om fra hvilken anden hjemmeside en berørt person er kommet ind på siden (såkaldt referrer), hvilke undersider på hjemmesiden brugeren har søgt adgang til eller hvor længe han/hun har opholdt sig på en bestemt underside. En webanalysetjeneste anvendes hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til analyse af forholdet mellem udgifter og nytteværdi i forbindelse med netannoncering.

Google Analytics drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalysen via Google Analytics anvender den dataansvarlige den udvidede kode "_gat._anonymizeIp". Ved hjælp af denne kode forkorter og anonymiserer Google den berørte persons IP-adresse, hvis vores hjemmeside besøges af personer fra et EU-land eller et land inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).

Formålet med brugen af Google Analytics er at analysere besøgsstrømmen på vores internetside. Google anvender bl.a. de indsamlede data og informationer til at evaluere brugen af vores hjemmeside, udarbejde online-rapporter om aktiviteten på siderne samt yde andre tjenester i tilknytning til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på den berørte persons IT-system. Hvis du er i tvivl om hvad en cookie er, så se vores forklaring længere oppe. Det er nødvendigt at sætte en cookie for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en bruger åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en Google Analytics-komponent, vil browseren på den berørte persons IT-system på grund af Google Analytics-komponenten automatisk videresende data til Google for nærmere online-analyse. Som led i denne teknik får Google kendskab til personrelaterede data, som f.eks. personens IT-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore besøg og klik på siden. Dette benytter Google som grundlag for provisionsafregninger.

Ved hjælp af cookies kan man opbevare personrelaterede informationer, f.eks. besøgstiden, stedet som besøget udgik fra samt hvor ofte den berørte person har været inde på hjemmesiden. Ved hvert besøg på hjemmesiden overføres disse persondata inkl. personens IT-adresse til Google i USA, hvor de efterfølgende opbevares. De som led i denne teknik indsamlede personrelaterede oplysninger vil evt. blive videregivet til tredjepart af Google.

Som nævnt ovenfor kan den berørte person til enhver tid forhindre at der sættes cookies ved besøg på vores hjemmeside. Dette kan f.eks. ske ved at foretage bestemte indstillinger på den benyttede browser og derved modsætte sig installationen af cookies. En sådan browserindstilling forhindrer tillige Google i at sætte en cookie på den berørte persons IT-system. Cookies, der allerede er blevet sat af Google Analytics, kan til enhver tid slettes via netbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Herudover har den berørte person mulighed for modsætte sig og forhindre at der indsamles data, der genereres af Google Analytics og relaterer til brugen af denne hjemmeside, samt at disse data behandles af Google. Hvis den berørte person ønsker dette, skal vedkommende downloade og installere en browserudvidelse på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Gennem en sådan browserudvidelse får Google Analytics via JavaScript meddelelse om, at der ikke må videregives data og informationer til Google Analytics om brugen af hjemmesiderne. En installation af browserudvidelser vil af Google blive betragtet som indsigelse. Såfrem den berørte persons IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal vedkommende sørge for fornyet installation af browserudvidelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis et browserudvidelse afinstalleres eller deaktiveres af den berørte person eller en anden bemyndiget person, vil der være mulighed for geninstallering og reaktivering af browserudvidelserne.

Nærmere informationer om Googles gældende databeskyttelsesregler kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html. På linket https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ gøres der nærmere rede for Google Analytics.

15. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Google-AdWords
Den dataansvarlige har integreret Google AdWords på denne internetside. Google AdWords er en tjeneste til internet-annoncer, der giver annoncører mulighed for at indrykke annoncer såvel i Googles søgemaskineresultater som i Googles annoncenetværk. Ved hjælp af Google AdWords kan annoncører på forhånd fastlægge bestemte nøglebegreber, som gør at en bestemt annonce i Googles søgemaskineresultater kun vises i det øjeblik brugeren søger et nøgleordsrelevant resultat på søgemaskinen. I Googles annoncenetværk fordeles annoncerne på relevante internetsider ved hjælp af en automatisk algoritme med udgangspunkt i på forhånd fastlagte nøgleord.

Google AdWords drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med brugen af Google AdWords er at gøre reklame for vores internetside ved at vise relevant reklame på tredjeparts hjemmesider og i Google søgemaskinens søgeresultater. Et andet formål er at vise tredjeparts reklamer på vores internetside.

Hvis du åbner vores hjemmeside via en Google-annonce, vil Google sætte en cookie på din computer (”Conversion Cookie”). Hvis du er i tvivl om hvad en cookie er, så læs vores forklaring længere oppe. En conversion-cookie udløber efter 30 dage og er ikke beregnet til personlig identifikation. Hvis cookien ikke er udløbet, kan man via den genkende, om bestemte undersider (f.eks. en indkøbskurv fra et netbutikssystem) er blevet kaldt frem fra vores hjemmeside. Via conversion-cookien kan vi og Google desuden se, om en bestemt person, der har åbnet vores hjemmeside via en AdWords-annonce, har genereret en omsætning, dvs. har gennemført et varekøb eller afbrudt dette.

Oplysningerne, der indsamles via conversion-cookies, bruger Google til at generere besøgsstatistikker for vores hjemmeside. Vi benytter disse statistikker til at se det samlede antal brugere, der klikker på vores AdWords-annoncer og omdirigeres til vores side. For os er statistikkerne er instrument til at måle effektiviteten af vores AdWords-annoncer og til at optimere disse fremadrettet. Hverken vi eller de øvrige Google-AdWords kunder modtager oplysninger fra Google, der kan bruges til at identificere en bestemt person.

Ved hjælp af conversion-cookies gemmes personrelaterede oplysninger, f.eks. om hjemmesider, som en bestemt person har besøgt. Ved hvert besøg på vores hjemmeside videresendes persondata inkl. IP-adressen til Google i USA, hvor de opbevares. Det kan tænkes, at Google herefter videregiver disse data til tredjepart.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du til enhver tid gøre varig indsigelse mod denne brug af cookies ved at indstille din browser software tilsvarende. En sådan indstilling af browseren forhindrer også at Google sætter en conversion-cookie på brugernes IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er blevet sat af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre software programmer.

Herudover har man som bruger mulighed for at gøre indsigelse mod interesserelaterede annoncer fra Google. Dette sker ved at kalde linket www.google.de/settings/ads frem fra alle benyttede netbrowsere og herefter foretage de ønskede indstillinger for hver enkelt browser.

Nærmere oplysninger samt Googles bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Instagram
Den dataansvarlige har integreret Instagram-komponenter på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der tilbyder brugerne en audiovisuel platform til deling af billeder og videoer og giver mulighed for at dele disse på en række sociale netværkstjenester.

Instagram drives af Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en bruger åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en Instagram-komponent (Insta-Button), vil brugerens netbrowser på grund af Instagram-komponenten automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende Instagram-komponent. Som led i denne teknik vil Instagram blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på Instagram, kan Instagram se hver gang brugeren åbner vores hjemmeside, hvilken konkret underside han/hun besøger, uanset hvor længe brugeren opholder sig på siden. Disse informationer indsamles via Instagram-komponenten og henføres til den pågældende persons Instagram-konto af Instagram. Hvis brugeren klikker på en af Instagram-knapperne på vores hjemmeside, overføres diverse data og informationer, der igen henføres til brugerens personlige Instragram-konto og opbevares/behandles af Instagram.

Via Instagram-komponenten vil Instagram få oplysninger om at brugeren har været inde på vores hjemmeside, hvis han/hun har logget sig ind på Instagram samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på Instagram-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til Instagram, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din Instagram-konto, før du går ind på vores hjemmeside.
Nærmere oplysninger samt Instagrams bestemmelser om databeskyttelse findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af LinkedIn
Den dataansvarlige har integreret LinkedIn-komponenter på denne hjemmeside. LinkedIn er et netbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at pleje kontakten med eksisterende medlemmer samt oprette nye forretningskontakter. Over 400 mio. registrerede personer benytter LinkedIn i mere end 200 lande. Det gør LinkedIn til den p.t. største platform for forretningskontakter og en af de mest besøgte internetsider i verden.

LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarlig for spørgsmål vedr. persondata uden for USA: LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
Hver gang en bruger åbner en af vores sider, der er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-Plug-In), vil brugerens netbrowser på grund af denne komponent automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende LinkedIn-komponent. Nærmere oplysninger om LinkedIn-plug-ins findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som led i denne teknik vil LinkedIn blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på LinkedIn, kan LinkedIn se hver gang brugeren åbner vores hjemmeside, hvilken konkret underside han/hun besøger, uanset hvor længe brugeren opholder sig på siden. Disse informationer indsamles via LinkedIn-komponenten og henføres til den pågældende persons LinkedIn-konto af LinkedIn. Hvis brugeren klikker på en af LinkedIn-knapperne på vores hjemmeside, overføres diverse data og informationer, der igen henføres til brugerens personlige LinkedIn-konto og opbevares/behandles af LinkedIn.

Via LinkedIn-komponenten vil LinkedIn få oplysninger om at brugeren har været inde på vores hjemmeside, hvis han/hun har logget sig ind på LinkedIn samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til LinkedIn, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din LinkedIn-konto, før du går ind på vores hjemmeside.

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver LinkedIn brugerne mulighed for at afbestille E-mail-beskeder, SMS-beskeder og målrettede annoncer samt forvalte annonce-indstillinger. LinkedIn benytter sig af partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan sætte cookies. Der kan gøres indsigelse mod brug af disse cookies på siden https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn´s persondatabestemmelser findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy og LinkedIn´s cookie-politik på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Twitter
Den dataansvarlige har integreret Twitter-komponenter på denne hjemmeside. Twitter er en mangesproget, offentlig tilgængelig microblogging-tjeneste, hvor brugerne kan forfatte og offentliggøre såkaldte tweets (korte beskeder med max. 280 tegn). Disse beskeder er tilgængelige for alle, dvs. også for personer, der ikke har tilmeldt sig tjenesten. Twitter-tweets kan også læses af brugerens følgere, dvs. andre Twitter-brugere, der følger med i en bestemt persons tweets. Via de såkaldte hashtags, forskellige link eller retweets kan man via Twitter nå ud til et bredt publikum.

Twitter drives af Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang brugeren åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en Twitter-komponent (Twitter-Button), vil brugerens netbrowser på grund af Twitter-komponenten automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende Twitter-komponent.

Nærmere informationer om Twitter-knapper findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som led i denne teknik vil Twitter blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt. Formålet med at integrere en Twitter-komponent på siden er at give brugerne mulighed for at dele indholdet på siden med andre, gøre siden kendt i den digitale verden samt øge antallet af besøg på siden.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på Twitter, kan Twitter se hver gang brugeren åbner vores hjemmeside, hvilken konkret underside han/hun besøger, uanset hvor længe brugeren opholder sig på siden. Disse informationer indsamles via Twitter-komponenten og henføres til den pågældende persons Twitter-konto af Twitter. Hvis brugeren klikker på en af Twitter-knapperne på vores hjemmeside, overføres diverse data og informationer, der igen henføres til brugerens personlige Twitter-konto og opbevares/behandles af Twitter.

Via Twitter-komponenten vil Twitter få oplysninger om at brugeren har været inde på vores hjemmeside, hvis han/hun har logget sig ind på Twitter samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på Twitter-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til Twitter, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din Twitter-konto, før du går ind på vores hjemmeside.
Nærmere oplysninger om Twitters bestemmelser om databeskyttelse findes på https://twitter.com/privacy?lang=de.

19. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af Xing
Den dataansvarlige har integreret Xing-komponenter på denne hjemmeside. Xing er et netbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at pleje kontakten med eksisterende medlemmer samt oprette nye forretningskontakter. Som bruger kan man oprette en personlig profil hos Xing. Virksomheder kan f.eks. oprette virksomhedsprofiler eller jobannoncer.

Xing drives af XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang brugeren åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en Xing-komponent (Xing-Plug-In), vil brugerens netbrowser på grund af Xing-komponenten automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende Xing-komponent. Nærmere informationer om Xing-plug-ins findes på https://dev.xing.com/plugins. Som led i denne teknik vil Twitter blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på Xing, kan Xing se hver gang brugeren åbner vores hjemmeside, hvilken konkret underside han/hun besøger, uanset hvor længe brugeren opholder sig på siden. Disse informationer indsamles via Xing-komponenten og henføres til den pågældende persons Xing-konto af Xing. Hvis brugeren klikker på en af Xing-knapperne på vores hjemmeside, f.eks. ”Del”-knappen, henfører Xing denne information til brugerens personlige Xing-konto og opbevarer den.

Via Xing-komponenten vil Xing få oplysninger om at brugeren har været inde på vores hjemmeside, hvis han/hun har logget sig ind på Xing samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på Xing-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til Xing, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din Xing-konto, før du går ind på vores hjemmeside.
Xing´s bestemmelser om beskyttelse af persondata, der findes på siden www.xing.com/privacy, informerer om Xing´s indsamling, behandling og brug af persondata. Herudover kan du læse om Xing´s persondatabestemmelser i forbindelse med XING-deleknappen på siden https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

20. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med brug af YouTube
Den dataansvarlige har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en netbaseret videoportal til videodeling og videostreaming. Brugerne kan selv gratis lægge videoer ind på portalen eller se, bedømme og kommentere andre brugeres videomateriale. YouTube giver mulighed for publikation af alle former for videomateriale, og man kan også se film og tv-udsendelser, musikvideoer, trailere og hjemmeproducerede videoer.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang brugeren åbner en af hjemmesidens enkeltsider, der drives af den dataansvarlige og på hvilken der befinder sig en YouTube-komponent (YouTube-video), vil brugerens browser på grund af YouTube-komponenten automatisk downloade en gengivelse af en tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Nærmere informationer om YouTube findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som led i denne teknik vil YouTube og Google blive underrettet om, hvilken af hjemmesidens undersider den pågældende bruger har besøgt.

Hvis den pågældende bruger samtidigt er logget ind på YouTube, kan YouTube se hver gang brugeren åbner en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken konkret underside han/hun besøger. Disse informationer indsamles af YouTube og Google og henføres til den pågældende persons YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten vil YouTube og Google få oplysninger om at brugeren har været inde på hjemmesiden, hvis han/hun har logget sig ind på YouTube samtidigt med besøget på hjemmesiden. Dette sker uanset om den pågældende bruger har klikket på YouTube-videoen eller ej. Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til YouTube og Google, kan du forhindre dette ved at logge dig ud på din YouTube-konto, før du går ind på vores hjemmeside.
YouTubes bestemmelser om beskyttelse af persondata, der findes på siden https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informerer om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personrelaterede data.

21. Retsgrundlaget for databehandling
Art. 6 I lit. a i persondataforordningen er det retsgrundlag, vi benytter os af, når vi skal indhente brugerens samtykke i forbindelse med en bestemt databehandling. Hvis behandlingen af persondata er nødvendig for at opfylde en kontrakt, hvor den kontraherende part er den pågældende person, som det f.eks. kan være tilfældet i forbindelse med levering af varer eller øvrige ydelser eller modydelser, vil en sådan behandling tage afsæt i art. 6 I lit. b i persondataforordningen. Det samme gælder for databehandling, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt, f.eks. i forbindelse med forespørgsler, der vedrører vores produkter eller ydelser. Hvis vores virksomhed skal overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skattepligt, vil behandlingen tage afsæt i art. 6 I lit. c i persondataforordningen. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den pågældende persons eller andre fysiske personers vitale interesser. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis en person, der besøger vores virksomhed, kommer til skade under besøget, og personoplysninger som navn, alder, sygesikringsoplysninger og øvrige vitale informationer videregives til en læge, et sygehus eller tredjepart. I så fald vil databehandlingen tage udgangspunkt i art. 6 I lit. d i persondataforordningen. Databehandling kan også tage udgangspunkt i art. 6 I lit. f i persondataforordningen. Det er f.eks. tilfældet, hvis databehandlingen ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, når databehandlingen er påkrævet for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts berettigede interesser, medmindre den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og friheder vejer tungere. Sådanne databehandlinger er tilladt, fordi de nævnes specifikt af den europæiske lovgivningsmagt, ifølge hvilken en berettiget interesse må antages at foreligge, hvis den pågældende person er den dataansvarliges kunde (Betragtning 47 stk. 2 i persondataforordningen).

22. Berettigede interesser i databehandlingen, som forfølges af den dataansvarlige eller tredjepart
Hvis behandlingen af personrelaterede data tager afsæt i art. 6 I lit. f i persondataforordningen, består vores berettigede interesse i at drive forretningsvirksomhed til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærer.

23. Hvor længe må personoplysninger opbevares?
Kriteriet for den periode, i hvilken de personrelaterede data opbevares, er den lovmæssige opbevaringsfrist, der gælder i hvert enkelt tilfælde. Når fristen udløber, vil de pågældende data blive slettet rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten eller indgå ny kontrakt.

24. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser for udlevering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakt; Brugerens forpligtelse til at gøre personoplysninger tilgængelige og mulige konsekvenser af ikke at efterkomme denne forpligtelse
Vil vil hermed gerne præcisere, at udlevering af personoplysninger er påkrævet ved lov i nogle tilfælde (f.eks. skatteregler) eller kan blive nødvendig i forbindelse med bestemte aftaler (f.eks. oplysniner om kontrahent). Nogle gange kan det desuden være nødvendigt for indgåelse af kontrakt, et en person stiller personrelaterede data til rådighed, som så efterfølgende skal behandles af os. En person kan f.eks. være forpligtet til at stille persondata til rådighed, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med vedkommende. Hvis ikke sådanne persondata stilles til rådighed, betyder det, at der ikke vil blive indgået en kontrakt med den pågældende person. Inden de personrelaterede data stilles til vor rådighed, skal den pågældende person kontakte en af vores medarbejdere. I hvert enkelt tilfælde vil vores medarbejdere orientere personen om hvorvidt udleveringen af personddata er påkrævet ved lov eller ved aftale eller er nødvendig for indgåelse af kontrakt og om personen er forpligtet til at udlevere oplysningerne samt hvilke konsekvenser det ville få, hvis personen nægter at stille personrelaterede oplysninger til rådighed.

26. Analyse af Microsoft Clarity
Vi samarbejder med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for at fange, hvordan du bruger og interagerer med vores websted gennem adfærdsmålinger, heatmaps og sessionsgentagelser for at forbedre og markedsføre vores produkter/tjenester. Webstedets brugsdata fanges ved hjælp af første- og tredjepartscookies og andre sporingsteknologier for at bestemme populariteten af produkter/tjenester og onlineaktivitet. Derudover bruger vi disse oplysninger til webstedsoptimering, bedrageri/sikkerhedsformål og annoncering. Besøg Microsofts fortrolighedserklæring for at få flere oplysninger om, hvordan Microsoft indsamler og bruger dine data.


Version af 17. april 2024Persondataerklæring