wedi GmbH

Generelle indkøbsbetingelser (Herefter benævnt GIB)

1. Dækningsområde

1.1 Vores GIB gælder i alle forretningsforhold med vores handelspartnere og leverandører, efterfølgende benævnt leverandør. Vores GIB gælder kun, når leverandøren er erhvervsdrivende eller en juridisk person i den offentlige ret eller en offentlig-retlig investeringsforening. De gælder i særdeleshed for kontrakter om køb og / eller levering af løsøre eller rettigheder (vare i restordre) uden hensyn til, om leverandøren selv fremstiller varen eller køber ind hos underleverandører (§§ 433, 651 BGB (tyske borgerlige lovbog)). De gælder i deres til enhver tid aktuelle form også som rammeoverenskomst for fremtidige kontrakter med samme leverandør uden udtrykkelig fornyet henvisning. Vi informerer omgående leverandørerne om ændringer af vores forretningsbetingelser.


1.2 Vores GIB gælder udelukkende. kolliderende, udvidede eller afvigende betingelser fra leverandørens side gælder udtrykkeligt ikke, heller ikke, hvis vi, vidende om kolliderende betingelser fra leverandørens side, accepterer dennes levering uden forbehold.


1.3 Individuelle aftaler med leverandøren (inkl. sideaftaler, supplementer og ændringer) har prioritet over vores GIB. For den slags aftaler er vores skriftlige bekræftelse gældende. 

1.4 Retsgyldige erklæringer af enhver art, fastsættelser af frist, rykkere, erklæringer om fortrydelse skal være skriftlige for at være gyldige.

1.5 Iøvrigt gælder de lovmæssige bestemmelser i den udtrækning de ikke umiddelbart er ændret i vores GIB eller udtrykkeligt udelukkes.

2. Kontraktindgåelse og -omfang, ejendom 
2.1 Kun skriftlige bestillinger er retsgyldige. I tilfælde af åbenbare fejl og mangler i bestillingen, inkl. bestillingsbilag skal leverandøren henvise til dem med henblik på at få dem rettet eller suppleret inden dennes accept; ellers gælder kontrakten som ikke indgået. Skriftligt dækker også over bestillinger fra os pr. elektronisk dataoverførsel eller et datamedium eller pr. telefax.

2.2 Ved uformelle handelsaftaler og / eller mundtlige ordrer gælder den skriftlige ordre fra wedi GmbH som forretningsmæssig ordrebekræftelse.

2.3 Hvis leverandøren ikke med det samme accepterer ordren skriftligt, er wedi GmbH berettiget til at trække den tilbage. Hvis leverandøren accepterer ordren med ændringer, skal der henvises tydeligt til disse i ordreanerkendelsen. Der er indgået en kontrakt i dette tilfælde, hvis wedi GmbH skriftligt har godkendt disse ændringer. En forsinket accept gælder som et nyt tilbud og skal accepteres af os.

2.4 Leveringsafkald som led i vores bestillingsplanlægning er bindende i mangel af anden aftaleindgåelse, når leverandøren ikke gør indsigelse inden to arbejdsdage efter modtagelsen af leveringsafkaldet.

2.5 Omkostningsoverslag er bindende og må ikke refunderes, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt individuelt.

2.6 wedi GmbH kan også forlange ændringer i leveringsomfanget efter indgåelse af kontrakten, i den udstrækning det er rimeligt for leverandøren. Ved en sådan kontraktændring skal der tages behørigt hensyn til konsekvenserne, især med hensyn til højere eller lavere omkostninger, produktkvalitet samt leveringstider.
 
2.7 Til en komplet levering hører også leveringen af monteringsvejledninger, brugsanvisninger, vedligeholdelsesforskrifter, konstruktions- og monteringstegninger samt anden teknisk dokumentation. Leverandøren forpligter sig til gratis at udgive en LLE med identificeret statistisk varenummer, alternativt at fremlægge et oprindelsescertifikat.
 
2.8 Inden for rammerne af EU-direktiv nr. 881/2002 af 27-05-2002 samt Europarådets direktiv nr. 2580/2001 af 27-12-2001 er wedi GmbH forpligtet til at kontrollere modtagerne af ydelser og mellemled. Det er en forudsætning for indgåelse af alle kontrakter, der afstedkommer en levering og ydelse i sammenhæng med en betalingsstrøm, at kontrollen er negativ.

2.9 wedi forbeholder sig ejendoms- og copy-rettighederne til illustrationer, planer, tegninger, fakturaer, konstruktionsvejledninger, produktbeskrivelser og andre bilag. De falder ind under fortrolighedsforpligtelsen ifølge denne kontrakt. Leverandøren forpligter sig til udelukkende at anvende samtlige modtagne informationer og bilag til udførelsen af kontrakten til wedi, ikke til egne eller andre formål og til ikke videregive dem til tredje part, medmindre wedi har givet skriftlig tilladelse dertil. Det samme gælder for stoffer og materialer samt for værktøj, udkast, prøver og andre genstande, som wedi har stillet til rådighed for leverandøren til fremstilling af de produkterne iflg. kontrakten. Sådanne genstande skal opbevares for leverandørens regning og i rimeligt omfang forsikres mod ødelæggelse og tab til genanskaffelsesværdien. Til en komplet
opfyldelse af kontrakten hører især leveringen af langtidsleverandørerklæringer, oprindelsesbeviser, indbygningsvejledninger, brugsvejledninger, vedligeholdelsesforskrifter, konstruktions- og monteringstegninger samt anden teknisk dokumentation. I den udstrækning en producenterklæring eller en konformitetserklæring kræves, skal leverandøren udstede denne og på anmodning straks stille denne til disposition for egen regning.

2.10 Overdragelsen af den til levering bestemte vare til wedi skal ubetinget ske og det uden hensyn til betalingen af købsprisen. Et eventuel aftalt ejendomsforbehold bortfalder senest ved betaling af købsprisen på den leverede vare. wedi bevarer retten i sin forretningsgang til at videresælge varen i medfør af forudgående afkald på ejerskabet til de deraf resulterende fordringer. Udelukket er i hvert fald andre former for ejendomsforbehold ud over det enkle.

3. Fortrolighed / Hemmeligholdelse, Tilbagelevering af bilag
3.1 Leverandøren skal behandle ordreindgåelsen, indholdet og omfanget fortroligt.
 
3.2 Bilag ifølge § 3.1 må ikke beholdes og skal returneres omgående til wedi GmbH på dennes opfordring. Ved accept af en ordre skal bilagene uopfordret leveres tilbage til wedi senest ved afviklingen af ordren, og elektroniske data skal slettes uopfordret.

3.3 I offentliggjorte kommunikationer må der ikke henvises til de forretningsmæssige forbindelser, medmindre wedi skriftligt har meddelt deres godkendelse heraf. 

3.4 Denne forpligtelse til hemmeligholdelse bevarer sin gyldighed efter afslutning af kontraktforholdet.

4. Leveringsomfang, leveringstid, forsinkelse 
4.1 Leveringer sker frit hus, fortoldet, inklusive emballage og transportforsikring på leverandørens regning. I øvrigt gælder Incobetingelserne 2010. I mangel af afvigende aftale gælder Leveret fortoldet med tillæg af omkostninger til transportforsikring som aftalt.
 
4.2 Leverandøren bærer anskaffelsesrisikoen for sine ydelser. Leverandøren bærer risikoen for varerne, indtil den er modtaget af wedi eller en befuldmægtiget af wedi på det sted, hvor varen skal leveres i henhold til ordren. (Levering sker for sælgers risiko til køber)
 
4.3 Der skal følge udførlige følgesedler med leveringen, hvoraf følgende fremgår: Varebetegnelse, pos.nummer, ordrenummer, mængde samt bevis for udførte tests fra leverandørernes side. Omkostninger ved forsinkelser i forbindelse med bearbejdning og betaling, der er resultat af ufuldstændige angivelser, afholdes ikke af wedi.
 
4.4 Aftalte leveringstider og -frister er bindende. Leveringstiden / Leveringsfristen anses for overholdt, når varen / ydelsen er indgået på det modtagelsessted, der er nævnt af wedi GmbH i ordren.
 
4.5 Forsinkelser af leveringen skal omgående meddeles skriftligt med angivelse af årsagerne og den forventede varighed af forsinkelsen.
 
4.6 I tilfælde af en leveringsforsinkelse tilkommer wedi de lovmæssige rettigheder og krav. Specifikt kan wedi annullere kontrakten ved forsinkelse fra leverandørens side og desuden kræve skadeserstatning på grund af misligholdelse.

4,7 Uden hensyn til de lovmæssige rettigheder og krav ved leveringsforsinkelse er wedi berettiget til, foruden opfyldelse fra leverandørens side fra tidspunktet for leveringsforsinkelsen, at forlange en konventionalbod på 0,5 % af ordreværdien pr. påbegyndt kalenderuge, maksimalt dog 5 % af leveringens samlede værdi som mindstebeløb som skadeserstatning. Hvis wedi accepterer den forsinkede ydelse, kan wedi seneste på tidspunktet for den endelige betaling gøre konventionalboden gældende.
 
4.8 Force majeure, strejker, uforskyldte driftsforstyrrelser, oprør, myndigheders foranstaltninger og andre uundgåelige hændelser fritager wedi for at aftage varen/ydelse, så længe disse hændelser varer. Under sådanne hændelser samt inden for to uger efter disses afslutning er wedi – uden tab af dennes øvrige rettigheder – berettiget til helt eller delvist at annullere kontrakten, såfremt disse hændelser ikke er af en ubetydelig varighed og wedis behov forringes betydeligt på grund af nødvendigheden for at skaffe varen/ydelsen andetsteds.


5. Priser og betalingsbetingelser
5.1 Den i ordren anførte pris er bindende. Den gælder med tillæg af den obligatoriske moms. Prisen inkluderer alle ydelser og ekstraydelser fra leverandørens side, inkl. emballage, transportomkostninger og transportansvarsforsikring. Leverandøren skal tage emballage tilbage på wedis anmodning.
 
5.2 Betaling sker, hvis ikke andet er aftalt, enten inden for 30 dage efter fordringens forfaldsdato og modtagelsen af faktura, med fradrag af 3 % kontantrabat, eller inden 45 dage netto. Forfald indtræder ved modtagelsen af en korrekt udstedt faktura, der skal indeholde samtlige ordrenumre og positionsnumre samt komplet levering/ydelse. Ved bankoverførsel er betaling rettidig, når wedi anviser beløbet i banken inden betalingsfristens udløb. wedi hæfter ikke for nogen strafrenter, og morarenten udgør 5 % pro anno over diskontorenten. Hvornår forsinkelse er tilstede, er bestemt af lovmæssige forskrifter, i hvilke tilfælde en skriftlig rykker fra leverandøren kræves i hvert enkelt tilfælde ved eventuelle afvigelser.

5.3 Betaling betyder ikke, at en levering eller ydelse er anerkendt som overholdt af kontrakten; betalingen sker også med forbehold af kontrol af fakturaen.
 
5.4 Ved fejlagtig levering eller ydelse, inklusive fejllevering eller for ringe ydelse er wedi berettiget til at tilbageholde betalinger i passende grad. Ret til modregning og tilbageholdelse samt indsigelse mod den ikke opfyldte kontrakt står wedi frit for inden for lovens rammer. wedi er i særdeleshed berettiget til at tilbageholde forfaldne betalinger, så længe wedi stadig har udestående krav mod leverandøren i anledning af ufuldstændige eller mangelfulde ydelser på den samme ordre.

5.5 Leverandøren har kun ret til at modregne eller tilbageholde varer/ydelser på grundlag af retsgyldige eller uomtvistede modfordringer.


6. Reklamationer / Ydelser på garanti
6.1 De lovmæssige forskrifter gælder udtrykkeligt for alle ting- og retlige mangler, inkl. forkert levering eller mangelfuld levering, forkert montage, mangelfuld montage, brugs- eller betjeningsvejledning og ved øvrige pligtforsømmelser fra leverandørens side, såfremt der ikke er anført andet nedenfor: Ifølge de lovmæssige forskrifter hæfter leverandøren i særdeleshed for, at varen ved overtagelse af risikoen fra wedis side er af den aftalte beskaffenhed. Som dokumentation for beskaffenheden gælder produktbeskrivelserne, uafhængigt af om produktbeskrivelsen stammer fra wedi eller fra leverandøren. Afvigende fra § 442, stk. 1.S.2. Iflg. BGB har wedi også ubegrænset ret til at reklamere over en mangel, når manglen som følge af grov uagtsomhed ved afslutning af kontrakten er forblevet ubekendt for wedi. Leverandøren garanterer, at alle af denne fremstillede / leverede produkter og samtlige leverede ydelser repræsenterer de nyeste tekniske fremskridt, overholder de relevante lovmæssige bestemmelser samt forskrifter og retningslinjer fra myndigheder, fagforeninger og fagforbund i den til enhver tid gyldige, aktuelle form.

6.2 De lovmæssige forskrifter mht. forretningsmæssige undersøgelses- og påtalepligt gælder med følgende undtagelse: wedis undersøgelsespligt er begrænset til mangler, der kommer for dagen ved en udvendig kontrol af varen ved modtagelsen, inkl. følgesedler samt ved den interne kvalitetskontrol på stikprøvebasis (f.eks. transportbeskadigelser, forkerte eller mangelfulde leveringer). Hvis en godkendelse er aftalt, er der ingen undersøgelsespligt. I øvrigt afhænger det af, i hvor høj grad en undersøgelse under hensyn til de enkelte omstændigheder er mulig i en normal arbejdsgang. Under alle omstændighed gælder en indsigelse som værende øjeblikkelig og rettidig, når den er indgivet inden for 10 kalenderdag hos leverandøren.

6.3 De lovmæssige krav på grundlag af hæftelse for mangler tilkommer wedi i sin helhed. wedi er i alle tilfælde berettiget efter eget valg til at forlange afhjælpning for mangler eller erstatningslevering. I så fald skal leverandøren bære alle omkostninger til afhjælpning af manglerne eller erstatningsleveringen. Ret til skadeserstatning, i særdeleshed retten til skadeserstatning i stedet for ydelsen eller foruden fortrydelsen forbeholdes udtrykkeligt.
 
6.4 De omkostninger (inkl. eventuelle af- og påmonteringsomkostninger), der er betalt af leverandøren, skal denne også bære, hvis det viser sig, at der faktisk ikke var nogen mangel tilstede. Vores hæftelse for skadeserstatning ved uberettiget krav om afhjælpning af en mangel står ved magt; vi hæfter dog kun, hvis vi erkender eller ved grov forsømmelse ikke har erkendt, at der ikke forelå nogen mangel.

 
6.5 Krav om mangler – på et hvilket som helst retsgrundlag – forældes 36 måneder efter effektueret levering, med forbehold for længere lovbestemte forældelsesfrister. Hvis en godkendelse er aftalt, starter forældelsen med modtagelsen af den totale ydelse.
 
6.6 Skulle leverandøren ikke umiddelbart efter opfordring dertil fra wedis side afhjælpe manglen, har wedi ret til i påtrængende tilfælde, især til afværgelse af akutte farer eller til forhindring af større skader, at foretage dette selv på leverandørens regning eller lade det blive gjort ved tredjepart, uanset wedis ret til selv at foranledige erstatningsforanstaltningen i de ovenfor nævnte nødstilfælde på leverandørens regning. Vi er også berettiget til at kræve et rimeligt forskud til gennemførelsen af sådanne foranstaltninger.


7. Tredjeparts ophavsrettigheder
7.1 Leverandøren garanterer, at kontraktens genstand er fri for rettigheder fra tredjeparts side. Leverandøren fritstiller wedi i tilfælde af en krænkelse af tredjeparts rettigheder i forhold til alle
krav.

7.2 Påstande om krav fra tredjepart meddeler wedi omgående leverandøren.
 
7.3 Hvis anvendelsen eller nytten af den leverede genstand er kompromitteret af wedi som følge af en bestående tredjeparts ophavsret, skal leverandøren for egen regning enten skaffe den pågældende godkendelse eller ændre ydelsen eller udskifte den, så anvendelsen eller nytten af det leverede ikke strider imod tredjeparts ophavsrettigheder og så denne tillige svarer til de kontraktlige aftaler. Ændringen eller det udskiftede skal være rimeligt for wedi.


8. Produktansvar
8.1 I det tilfælde hvor der rejses krav mod wedi GmbH på grundlag af produktansvar, er leverandøren forpligtet til at friholde wedi fra sådanne krav, i den udstrækning skaden helt eller delvis er forårsaget af en fejl på den af leverandøren leverede kontraktgenstand.

8.2 I de tilfælde der er anført i § 8.1 påtager leverandøren sig alle omkostninger og udlæg, inklusive omkostninger til en eventuel retsforfølgelse eller tilbagekaldelsesaktion. I øvrigt gælder de lovmæssige bestemmelser.

8.3 Leverandøren er forpligtet til at have tegnet en produktansvarsforsikring med en rimelig dækningssum og at fremvise denne på anmodning.


9. Diverse, reklameforbud, effekter stillet til disposition
9.1 Principielt er leverandøren ikke berettiget til, uden forudgående samtykke fra wedi, hvilket kun er gyldigt i skriftlig form, at gøre reklame omkring forretningsforholdet eller blot et indledende forretningsforhold til wedi i en hvilken som helst form og i et hvilket som helst medie, eller blot henvise til det. Dertil hører i særdeleshed, at leverandøren ikke er berettiget til at henvise til wedi som kunde / aftager som reference.
 
9.2 Leverandøren er ikke berettiget til at videregive ordren i sin helhed eller væsentlige dele deraf til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra wedi. (Underleverandørklausul)
 

9.3 Enhver overgang af en kontrakt på grund af lovmæssige foranstaltninger og/eller enhver ændring af firmaet skal leverandøren omgående meddele wedi skriftligt.

9.4 Stilles wedis egne produkter, værktøj, transportmidler eller andet til disposition, forbliver disse effekter wedis ejendom. De må kun anvendes til deres tilsigtede formål. De skal mærkes særskilt af leverandøren og opbevares og behandles forsigtigt og fagligt korrekt. Det er ikke tilladt at overdrage dem til tredjepart. I tilfælde af udlægs- eller fogedforretninger skal leverandøren omgående meddele dette skriftligt. Leverandøren skal gøre alt for at beskytte ejendomsretten til de til dispositionsstillede genstande mod at blive kompromitteret og udlevere dem på anmodning til wedi uden tilbageholdelsesret.

9.5 Hvis wedi stiller dele til rådighed for leverandøren, er det til brug for leverandørens bearbejdning eller ombygning for wedi GmbH. Hvis en sådan vare med forbehold forarbejdes sammen med andre genstande, der ikke tilhører wedi GmbH, erhverver wedi GmbH medejerskab af den nye genstand i forhold til wedi GmbHs genstand (indkøbspris plus moms) i forhold til de andre genstande på forarbejdningstidspunktet. Forarbejdning, sammenblanding eller forbindelse (videreforarbejdning) med genstande, der er stillet til disposition af wedi, foretages af leverandøren. Det samme gælder for videreforarbejdning af den leverede vare fra wedis side, så wedi står som fabrikant, og erhverver senest med videreforarbejdningen i henhold til de lovmæssige forskrifter ejendomsretten til det leverede produkt.

9.6 Bliver den af wedi til disposition stillede genstand blandet med genstande, der ikke tilhører wedi GmbH, så de ikke kan adskilles, erhverver wedi GmbH medejerskab af den nye genstand i forhold til værdien af den med forbehold - i et forhold svarende værdien af den tilstillede genstand sammenblandede genstande på tidspunktet for sammenblandingen. Sker sammenblandingen på den måde, at leverandørens genstand må anses for den primære genstand, gælder den aftale, at leverandøren overdrager en andel af ejendomsretten til wedi GmbH, og leverandøren har eneretten eller medejerretten for wedi GmbH.


10. Kontraktafslutning i utide, betalingsindstilling,
10.1 Indstiller leverandøren sine betalinger, eller gøres der tvangsudlæg i dennes formue, og udlægget ikke indstilles inden for en frist på tre uger, eller hvis en midlertidig insolvenskurator beskikkes, eller der åbnes insolvensforretning over dennes formue, eller foreligger der veksel- eller checkprotester mod leverandøren, er wedi berettiget til at opsige kontrakten helt eller delvis uden varsel og uden sanktioner.
 
10.2 Ved kontraktopsigelse afregnes de til det pågældende tidspunkt gennemførte leveringer til de kontraherede priser kun i den udstrækning, leveringerne kan anvendes til det tilsigtede formål. Skader pådraget af wedi reguleres i afregningen.


11. Anvendelige retsregler og jurisdiktion
11.1 Mellem parterne gælder retsreglerne i Forbundsrepublikken Tyskland. FNs bestemmelser om indkøbsrettigheder (CISG) er udelukket.
 
11.2 Værneting ved alle tvistigheder er Emsdetten. wedi er desuden berettiget til efter eget valg at indklage leverandøren for sin retsinstans tilhørende forretningsdomicilet eller sin filial eller for en retsinstans på opfyldelsesstedet.


12. Delvis ugyldighed
12.1 Hvis enkelte dele af disse GIB skulle være juridisk ugyldige, påvirkes gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke derved.
12.2 Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en gyldig bestemmelse med en ordlyd, hvis økonomiske formål ligger så tæt som muligt op ad den ugyldige bestemmelse.


Persondataerklæring